ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
 
AKTUALITY

 

SOVAK ČR vydal publikaci Biologická kontrola čistíren odpadních vod


Autory publikace jsou pracovníci Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc, Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. a Ing. Andrea Benáková, Ph.D.

Příručka je určena zejména pro pracovníky provozních laboratoří čistíren odpadních vod, kteří se zabývají biologickým hodnocením provozu. Může být i užitečnou pomůckou pro studenty oboru Technologie vody.

V úvodních kapitolách nalezne čtenář shrnutí nejdůležitějších informací o biologickém čištění odpadních vod a o chemicko-technologickém sledování provozu biologických ČOV. V dalších kapitolách jsou popsány problémy při separaci aktivovaného kalu a využití biologického hodnocení při jejich řešení. Neméně důležitá je kapitola o postupech při mikroskopické analýze aktivovaných kalů pro zhodnocení flokulačních a separačních vlastností. Čtenář se seznámí s významem nativních a barvených preparátů a s identifikací vláknitých mikroorganismů. Příručka je doplněna o kapitoly využití metody fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro detekci vláknitých mikroorganismů, nitrifikační mikroorganismů, denitrifikačních mikroorganismů a polyfosfát-akumulujících mikroorganismů. Publikace je doplněna o barevné mikroskopické fotografie nativních preparátů kalů v přímém světle a ve fázovém kontrastu, barvených preparátů a preparátů po FISH analýze.

Publikaci je možné objednat na adrese doudova@sovak.cz<mailto:doudova@sovak.cz>. Její cena je 500 Kč s DPH.

·

Dne 20. 11. 2018 proběhl seminář Role mikroorganismů pro kvalitu vod a ochranu životního prostředí. Podrobnosti ze semináře naleznete zde.

·

Dne 6.12.2016 uspořádala Asociace pro vodu z.s. v prostorách Konferenčního centra Sázava v Praze jednodenní specializovaný seminář Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou. Problematika mikropoltuantů je natolik široká, že se přípravy semináře ujaly tři odborné skupiny, a to Městské čistírny odpadních vod (prof. Wanner), Vodárenství a povrchové vody (Mgr. Paul) a Biologie vody (Dr. Benáková).

Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou. Problematika mikropoltuantů je natolik široká, že se přípravy semináře ujaly tři odborné skupiny, a to Městské čistírny odpadních vod (prof. Wanner), Vodárenství a povrchové vody (Mgr. Paul) a Biologie vody (Dr. Benáková).

Cílem semináře bylo ukázat v jakém stavu tato problematika momentálně je a poukázat na to, že problematika mikropolutantů je značně rozsáhlá od tradičních mikropolutantů jako téžké kovy či organické látky typu tenzidy, pesticidy, PAU, ropné látky apod. až po nově se objevující tzv. emerging pollutants, kam patří často zmiňovaná farmaka, prostředky osobní péče, chemikálie pro domácnost, endogenní disruptory, mikročástice a mikroorganismy. Všechny tyto skupiny látek se dotýkají nejenom zdraví lidí, ale i obecně přírody. Proto byly součástí semináře rovněž přednášky zabývající se transportem těchto látek v životním prostředí a jejich vlivem na živočichy. Dalším významným impulzem pro zabývání se touto problematikou je rovněž tendence odpadní vody recyklovat a dále využívat v různých lidských činnostech. Proto budou mikropolutanty získávat stále více na významu.

Rádi bychom poděkovali partnerům semináře, kterými byly firmy ALS Czech Republic, s.r.o. a Envi-pur, s.r.o.

Firma ALS Czech Republic (http://alsglobal.cz/) se zabývá analytikou v oblasti životního prostředí včetně detekce mikropolutantů, dále analytikou v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu a v oblasti tribologie.

Firma Envi-pur, s.r.o. (http://www.envi-pur.cz/cz//) se zabývá vývojem, výrobou a dodávkou zařízení pro čištění odpadních vod, úpravu vod na vody pitné a úpravu vzduchu. Jejím zájmem v rámci podávaných projektů ve spolupráci s prof. Wannerem je terciární dočištění odpadních vod s cílem jejich opětovného využití.

Organizátory semináře potěšila hojná účast. Seminář navštívilo více než 50 lidí, což svědčí o aktuálnosti daného tématu. Posluchači byly z řad nejenom vysokoškolských, akademických či výzkumných pracovníků, ale i z podniků povodí, vodovodů a kanalizací, vodohospodářských firem či firem zabývajících se ochranou životního prostředí. Nechyběli ani účastníci ze Slovenska a zástupci odborné skupiny Young Water Professionals.

Zprávu ze semináře najdete zde.

·

22.3.2016 proběhly na členské schůzi CzWA volby do výboru a revizní komise.
·

V březnových Listech CzWA lze nalézt příspěvek týkající se témat řešených na konferenci Nové trendy v čistírenství a vodárenství, která proběhla tradičně v listopadu 2015 v Soběslavi.

·

Ve dnech 16.9.-18.9.2015 proběhla v Poděbradech tradiční konference Voda 2015.

Na plenární sekci byla v příspěvku Ing. Krátkého (Povodí Vlatva s.p.) řešena problematika likvidace, resp. znovuvyužití odpadních vod v oblasti zemědělství. S tímto tématem souvisela rovněž přednáška Dr. Kožíška (SZÚ), který prezentoval své názory ohledně hygienického rizika spojeného s opětovným využíváním vyčištěných odpadních vod.

Prof. Wanner (VŠCHT) se zabýval problematikou bodových a plošných zdrojů znečištění a potřebnou legislativou v ochraně vod.

Plenární sekci zakončil Dr. Fencl (ČVUT) příspěvkem o monitoringu srážek pomocí mikrovlnných antén.

Témata plenární sekce byla řešena i v ostatní přednáškách, které byly rozděleny do čtyř tématických sekcí:

* Odstraňování nutrientů, dopad do povodí
* Srážkové vody, stokování, hydraulika
* Nové postupy, technologie, mikropolutanty
* Malé ČOV, terciární čištění a recyklace vod

Shrnutí poznatků a závěrů z diskuze jednotlivých sekcí jistě bude součástí jednoho z čísel Listů CzWA. Jako moderátor sekce Nové postupy, technologie, mikropolutanty se zde budu podrobněji zabývat pouze touto sekcí.

V rámci sekce zazněly tři přednášky na téma mikropolutantů v odpadních či podzemních vodách. Dvě přednášky se tématicky dotýkaly problematiky čištění průmyslových odpadních vod.

Ing. Váňa (VÚV T.G.M., v.v.i.) přednesl příspěvek na téma Výskyt mikropolutantů v odpadních vodách a podzemních vodách. V příspěvku byly publikovány počáteční výsledky výzkumného projektu, který se zabývá odstraňováním mikropolutantů pomocí nových technologií na ČOV a zasakování do horninového prostředí. Vybraná čistírna čistí odpadní vody ze zdravotnického zařízení společně s komunálními odpadními vodami. Vyčištěné odpadní vody jsou zasakovány, neboť na sledované lokalitě není vhodný recipient pro jejich vypouštění. Podzemní voda se na dané lokalitě využívá přímo pro lidskou spotřebu bez další úpravy. Analýza 32 farmak byla doplněna o analýzu základních chemických ukazatelů. Problematika odstraňování mikropolutantů na ČOV se stává aktuálním problémem v souvislosti s možným doplňováním zdrojů pitné vody v období sucha.

Příspěvek Dr. Tušila (VÚV T.G.M., v.v.i.) se zabýval problematikou Drogy a odpadní voda. Přednáška nás seznámila s metodou epidemiologie odpadních vod, která slouží k získání údajů o spotřebě drog na území v ČR a to na úrovni části města (odběr vzorků z uzlových bodů kanalizační sítě) či města (odběr vzorků přítoku na ČOV). Pomocí prezentované metody lze sledovat trendy ve spotřebě drog – týdenní, roční a dobře identifikovat místa s jejich z výšenou spotřebou. Určitě nelze nezmínit obdivuhodný počet zpracovaných vzorků - 2500. V diskuzi se řešila užitečnost metody pro policii.

Tématikou mikropolutantů se rovněž zabývala přednáška Dr. Stavělové (AECOM CZ, s.r.o.) Příklady využití sloučenin železa ve vysokém oxidačním stavu – ferátů – pro úpravu zdrojů podzemní vody se zvýšeným obsahem arzenu. Prezentovaný výzkum byl zaměřen nejen na odstraňování arzenu, ale rovněž na odstraňování základních mikrobiologických ukazatelů. Výsledky byly porovnány s klasickou koagulací. Velmi důležitým krokem pro odstranění arzénu z vody danými postupy se ukázala filtrace. Tomuto kroku bude v dalším výzkumu věnována větší pozornost. V rámci diskuze byly řešeny výhody použití ferátů ve srovnání s klasickou koagulací. Ferátová metoda produkuje menší množství kalu a má větší dezinfekční účinek. Dalším bodem diskuze byly náklady na čištění a optimální dávkování ferátů. Cena použitých ferátů se pohybuje okolo 3000 Kč za 1 kg, používají se však malé dávky (desítky mg/l). Uvažuje se o dávkování v enkapsulované podobě. Rovněž bylo diskutováno použití fearátu v oblasti čištění odpadních vod. Feráty lze spolu s nanoželezem použít i pro odstraňování např. estrogenů či mikroorganismů z odpadních vod.

Přednáška Ing.Horeckého(Veolia Water Technologies)Anaerobní MBR – přehled prvních průmyslových aplikací seznámila posluchače s vývojem a principem anaerobních membránových technologií a dále s jejich výhodami z hlediska ceny a kvality finálního odtoku. Vyčištěné odpadní vody lze s výhodou využít v průmyslu v místě vzniku. Hlavní předností těchto technologií je jejich aplikace při čištění odpadních vod s vysokou koncentrací CHSK, nerozpuštěných látek a tuků, proto je lze využít v potravinářském průmyslu. Zkušenosti v této oblasti využití byly rovněž součástí příspěvku. V diskuzi byly řešeny podmínky procesu čištění, prezentované technologie pracují dobře v mezofilní a termofilní oblasti, termofilní proces má však větší nároky na energii. V případě požadavku na odstranění nutrientů je nutné zařadit do technologické linky např. deamonifikaci, která dosahuje dle zkušeností účinnosti odstranění dusíku 65 %. Další diskutovanou otázkou byla údržba a životnost membrán. Membrány je nutné pravidelně zpětně proplachovat a chemicky čistit dle odstraňovaného polutantu, životnost je cca 7 let. Pořizovací cena je ovlivněna výběrem membrán. Náklady na samotné čištění odpadní vod pomocí AnMBR nejsou vysoké, proces probíhá v jednom kroku a navíc vzniká během procesu cenný bioplyn. V prezentovaných příkladech využití se používala ultrafiltrace, která nezpůsobuje ucpávání pórů obdobně jako mikrofiltace.

Přednáška Ing. Hrdličky (STU Bratislava) Využitie nových oxidačních procesov na čistenie priemyselných odpadových vôd se rovněž zabývala problematikou průmyslových odpadních vod. V příspěvku byly prezentovány výhody a nevýhody využití Fentonovy reakce a jejích modifikací pro odstranění azobarviv z modelových vzorků odpadních vod. Diskutovány byly účinnost degradace, toxický účinek na semínka hořčice bílé a stimulace respirační rychlosti aktivovaného kalu. V rámci diskuze se řešila otázka využití Fentonovy reakce i pro jiné typy průmyslových odpadních vod a problematika testů toxicity, uvažuje se o jejich rozšíření v budoucnu.

Andrea Benáková

Ústav technologie vody a prostředí
VŠCHT Praha

·

V březnových Listech CzWA naleznete zprávu Doc. Říhové Ambrožové o průběhu konference Vodárenská biologie 2015 a článek Ing. Filipa Wannera o jeho dojmech z IWA konference pro mladé vědce (7th IWA Young Water Professionals Conference, 7.-11.12.2014, Taiwan), které se aktivně zúčastnil s příspěvkem o odstraňování farmak z odpadních vod.

·
Seminář Dezinfekce vyčištěných odpadních vod

Dne 20.11.2014 uspořádala CzWA odborný seminář na téma Dezinfekce vyčištěných odpadních vod. Na přípravě semináře se podílely odborné skupiny při CzWA Městské čistírny odpadních vod, Biologie vody a Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury. Cílem semináře bylo poukázat na důvody opětovného využívání vyčištěné odpadní vody v ČR, na vhodné využití těchto vod v našich podmínkách, na současnou právní stránku tohoto problému a na nutnost změn v legislativě. Na semináři byly prezentovány praktické zkušenosti s tradičními postupy chemické a fyzikální dezinfekce odpadních vod, zkušenosti s membránovými technologiemi a v poslední době často využívanými nanotechnologiemi. Jeden z příspěvků byl zaměřen na problematiku hygienicky významných mikroorganismů vyskytujících se v odpadních vodách a na problematikou indikátorových mikroorganismů při hodnocení mikrobiální kvality odpadních vod a dostatečného hygienického zabezpečení. Za velmi přínosné považujeme ochotu pracovníků Státního zdravotního ústavu seznámit účastníky s problematikou nárůstu rezistentních mikroorganismů na antibiotika a vliv odpadních vod na tento stav a dále s problematikou rezistence mikroorganismů na dezinfekční prostředky.

O důležitosti opětovného využívaní odpadních vod v ČR svědčí i to, že mu byl věnován dostatek prostoru v rámci plenárních přednášek tradičních bienálních konferencí CzWA nebo v rámci letošního semináře Nové metody a postupy při provozování ČOV. Seminář Dezinfekce vyčištěných odpadních vod by rád navázal na tyto příspěvky, rozšířil danou problematiku o praktické zkušenosti s dezinfekcí odpadních vod a poskytl dostatek prostoru pro názory odborníků, kterým problematika využívaní vyčištěných odpadních vod a jejich hygienické zabezpečení není cizí.

Zpráva ze semináře Dezinfekce vyčištěných odpadních vod bude uveřejněna v lednových Listech CzWA.

Za organizátory akce
Andrea Benáková
·
V zářijových Listech CzWA je možné se seznámit s recenzí prof. Drtila na knihu Activated sludge - 100 Years and Counting.
Mgr. Paul, MBA seznámí čtenáře s průběhem konference Pitná voda 2014 formou zajímavého rozhovoru s Doc. Dolejšem.
·

U příležitosti 100. výročí aktivačního procesu vydává IWA publikaci
Activated sludge - 100 Years and Counting
Editors: prof. Jenkins and prof. Wanner
Publication date: June 2014, ISBN: 9781780404936
Pages: 288, Hardback

Publikace se zabývá historií aktivace, současnými problémy procesu, ale i vývojem do budoucna.
Součástí jsou rovněž texty přednášek stejnomenné konference, která se konala 12.-14.6. v německém Essenu.
·

Dne 3.4.2014 proběhly na Ústavu technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha obhajoby disertačních prací našich kolegyň
Ing. Hany Stryjové: Identifikace a kvantifikace technologicky významných skupin bakterií v aktivovaném kalu
a
Ing. Dany Vejmelkové: Aplikace molekulárně-biologických metod při studiu a determinaci fyziologických skupin bakterií aktivovaných kalů.
Práce vznikly pod odborným vedením prof. Wannera na Ústavu technologie vody a prostředí a na špičkových zahraničních pracovištích - TU Delft (Holandsko) a TU Vídeň.

·
WaterMicro 2013, 17th International Symposium on Health-Releated Water Microbiology
15.-20.9.2013, Florianópolis, Bazílie
 
Podrobné informace o tématech probíraných na konferenci WaterMicro 2013, 17th International Symposium on Health-Releated Water Microbiology lze nalézt zde.
·
 
Listopadové Listy CzWA (06/2013) jsou věnovány konferenci Voda 2013, která se konala ve dnech 18.-20.9. Ing. Stránský zhodnotil reakce účastníků konference a členů CzWA na odbornou úroveň konference. Příspěvek je doplněn bohatou obrazovou přílohou.
 
Den před konferencí proběhl workshop na téma Nejnovější trendy v odstraňování dusíku - kam dál? Důležité závěry z jednotlivých přednášek shrnuli organizátoři akce Dr. Bartáček (VŠCHT), Dr. Švehla (ČZU) a prof. Drtil (STU Bratislava). U organizátorů je možné obdržet CD s prezentacemi jednotlivých přednášejících.
 
Další informace týkající se průběhu konference a poznatků z jednotlivých sekcí budou zveřejněny v příštích Listech CzWA (01/2014).
 
·
 
Ve dnech 21.-23.5.2013 se konala v Praze Letňanech výstava VODOVODY-KANALIZACE. CzWA zastoupená Dr. Srbem byla odborným garantem čtvrtečního doprovodného programu. Zazněly přednášky na téma domovní ČOV, nejlepší dostupné technologie při čištění odpadních vod a recyklace energie při čištění odpadních vod.
 
Ing. K. Plotěný (Asio, spol. s r.o.) seznámil posluchače s aktuální českou a evropskou legislativou v oblasti domovních ČOV. Novinkou jsou ohlášené ČOV. Zabýval se vhodným výběrem ČOV dle typu odváděné odpadní vody, dále pak volbou ČOV dle velikosti zdroje odpadních vod a požadavky na čistící technologie dle recipientu. Nastínil i možnosti recyklace vyčištěné OV. V další části se pak zabýval kritickým zhodnocením emisních standardů. Pro dobré hygienické zabezpečení odpadních vod doporučuje technologie s vyšším stářím kalu nebo membránové technologie.
 
Ing. Koller (Ekosystem, spol. s r.o.) se zabýval požadavky na osobu, která je odborně způsobilá provádět kontrolu ohlášených domovních ČOV (OZO). Revize ČOV se řídí normou ČSN EN 12566-3+A1. Další část pak byla věnována průběhu samotné revize ČOV, co je kontrolováno, jak často probíhají revize a jak zjednat nápravu. Poukázal i na nedostatky současného systému. Je nutné upravit celý proces po právní stránce a zavést odesílání revizní zprávy vodoprávním úřadům přímo OZO nikoliv majitelem.
 
Ing. Jelínková (VÚV T.G.M. v.v.i.) pak uzavřela blok o domovních ČOV neméně důležitou problematikou zkoušení certifikovaných ČOV od 5-50 EO. Zkouška probíhá dle evropské normy. Laboratoř VÚV se zabývá zkouškami účinnosti. Důležité je zkoušet účinnost při výpadku el. proudu, při maximálním průtoku a při přetížení 48 h. Problémem bývá dle zkušeností Ing. Jelínkové srážení fosforu.
 
Nejlepší dostupné technologie v oblasti vypouštění městských odpadních vod a v oblasti čištění průmyslových odpadních vod včetně vlivů na životní prostředí představili Dr. Lánský (1 SčV, a.s.) a Ing. Hammer (Ekosystem, spol. s r.o.).
 
Doprovodný program zakončil Dr. Bartáček (VŠCHT) přednáškou na téma získávání energie při čištění odpadních vod. Odpadní voda je koncentrovaným zdrojem energie a nutrientů. Byla shrnuta bilance energie na ČOV včetně poznatků o energetické soběstačnosti ČOV. Prezentovány byly i jednotlivé technologie z hlediska možné úspory energie (úspora kyslíku a substrátu pro denitrifikaci). Jako vhodné se jeví „anammox“ a anaerobní fermentace.
 
·
 
Ve dnech 9.4.-10.4. 2013 se uskutečnil XVIII. ročník již tradičního semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod. Pořadatelem byla i letos firma VHOS a.s. Moravská Třebová a CzWA spolu s Odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod. Součástí letošního ročníku byla sekce věnovaná představení projektů řešených skupinou prof. Wannera u příležitosti jeho významného jubilea. Příspěvky prezentované v této sekci jsou součástí konferenčního sborníku. Ve sborníku lze nalézt příspěvek Dr. Růžičkové věnovaný problematice vláken a projektům zabývajících se touto tématikou.
 
Úvodního slova se na slavnostní sekci ujal prof. Drtil a seznámil posluchače s životopisem pana prof. Wannera. V tomto duchu pokračovala Ing. Krhůtková, která navíc zavzpomínala na studentské akce, kterých se pan profesor účastnil. Dr. Šorm seznámil s výzkumem využívajícím DEPHANOX proces, jehož účinnost byla ověřena laboratorními a poloprovozními pokusy na VŠCHT. Dr. Novák připomněl patentovanou metodu in situ bioaugmentaci nitrifikace a její aplikace na českých ČOV. Dr. Benáková s Ing. Stryjovou pak seznámily odbornou veřejnost s projekty využívající metodu fluorescenční in situ hybridizace pro detekci bakterií aktivovaných kalů. Zmíněny byly významné odborné práce a prezentace na konferencích. Závěr sekce pak patřil panu prof. Wannerovi, který poděkoval všem svým studentům za podporu a rovněž vzpomenul významné studentské akce. Oslavy pak byly završeny na společenském večeru v třebovském muzeu.
 
Shrnutí poznatků ze všech prezentovaných přednášek včetně fotografií lze nalézt na http://www.czwa.cz/.
 
·
 
Dne 20.3. 2013 se konala v Kongresovém sále Masarykovy koleje, ČVUT, Praha volební Valná hromada CzWA. Do výboru a revizní komise byli na období 2013-2016 zvoleni členové, kteří se osvědčili již v předešlém období 2010-2013. Funkce předsedy výboru se ujal Ing. David Stránský, Ph.D.
 
·
 
Dne 27.11.2012 byla prof. Wannerovi a Dr. Růžičkové na slavnostním setkání k 20. výročí vzniku Asociace udělena medaile za činnost pro Asociaci. Fotografie z oslav najdete na stránkách CzWA. V Listech CzWA (1/2013) najdete i příspěvek předsedy CzWA Dr. Krňávka o významu Asociace a příspěvek prof. Wannera o průběhu oslavy, včetně seznamu všech oceněných.