ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
 
ČINNOST SKUPINY


Plán na rok 2022

V roce 2022 plánuje naše skupina ve spolupráci se skupinou Čistění a recyklace městských odpadních vod uspořádat jednodenní seminář na téma mikrobiální kvality recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Další aktuální problémy z oboru mikrobiologie pitných, povrchových a odpadních vod budou představeny v rámci on-line odborných setkání. Cílem těchto setkání bude propagace témat skupiny, propojení odborníků z různých institucí a jejich vzájemná spolupráce a výměna poznatků. Termíny a témata těchto on-line setkání budou uveřejňované průběžně prostřednictví CzWA. Jedno z prvních setkání se bude věnovat monitoringu (korona)virů v odpadních vodách. Závěry z odborných setkání budou prezentovány v Listech CzWA.


Činnost v roce 2021

V roce 2021 se členové skupiny aktivně podíleli na přípravě konference Voda 2021 editací sborníku a podporou témat blízkých zaměření skupiny. Na konferenci zazněly příspěvky týkající se dezinfekce pitných vod, zdravotního rizika recyklace šedých vod a odtoků z městských ČOV při závlahách a detekce viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách pro hodnocení epidemiologického rizika. Dále bylo představeno téma řešící optimalizaci detekce nokardioformních mikroorganismů v kalech a biologické pěně. Členové skupiny se rovněž aktivně účastnili konferencí Vodárenská biologie 2021, Nové metody a postupy při provozování ČOV, Pitná voda 2021, Mikrobiologie vody a prostředí 2021, Nové trendy v čistírenství a vodárenství aj.
Členové skupiny se budou aktivně podílet na přípravě konference Voda 2021. Vyberou aktuální témata v oblasti mikropolutantů nejenom chemických, ale rovněž mikrobiologických. Témata budou představena na konferenci Voda 2021 a rovněž na jednodenním semináři.


Činnost v roce 2020

Členovéskupiny se v rámci IDEOCONU CzWA aktivně podíleli na formulování a plnění cílů odborného tématu Specifické mikropolutanty.
Výsledky výzkumu prezentovali na konferencích Vodárenská biologie 2020, na webovém semináři EWA Innovation Series Water Reuse, na konferenci Městské vody 2020 a Odpadové vody 2020 (vyšel pouze sborník).