ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
 
ČINNOST SKUPINY

 

Plán na rok 2020

Na podzim v roce 2020 by skupina ráda navázala na úspěšný seminář Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou z roku 2016 a opět by seznámila odborníky s novinkami v této oblasti formou jednodenního semináře. Součástí semináře bude rovněž krátké seznámení se závěry ideové konference, která by měla letos na jaře opět proběhnout. Výstupem ze semináře bude zpráva o řešených problémech a diskuzi na semináři v Listech CzWA, v časopise SOVAK a poskytnutí prezentací autorů, kteří budou souhlasit s uveřejněním.

 

Činnost v roce 2019

Členové skupiny se aktivně podíleli na přípravě konference Voda 2019. Zapojili se do tvorby programu, editace a přípravy elektronického sborníku konference či hodnocení nejlepší posterových sdělení a přednášek mladých autorů.

Členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu nejenom na konferenci Voda 2019, ale rovněž na Vodárenské biologii 2019 či na konferencích Nové metody a postupy při provozování ČOV a Nové trendy v čistírenství a vodárenství.