ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
LITERATURA
 

 
 
Vybrané odborné články členů skupiny
 
 
 
Kouba, V., Proksová, E., Vejmelková, D., Chovancová, L., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. (2018). Rychlé zapracování nitritačního reaktoru upravujícího splaškovou odpadní vodu po psychrofilním anaerobním předčištění. Vodní Hospodářství, (vh1/2018).

Kouba, V.; Darmal, R.; Vejmelkova, D.; Jenicek, P.; Bartacek, J., Cold shocks of anammox biofilm stimulate nitrogen removal at low temperatures (2017). Biotechnol Prog, ahead of print.

Kouba, V., Proksova E., Wiesinger H., Vejmelkova D., Bartacek, J. (2017). Good servant, bad master: Sulfide influence on partial nitritation of sewage. Water Science and Technology, 76(5), 3258-3268.

Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016). Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res, 23, 8317–8326.

Říhová Ambrožová J., Čiháková P., Škopová V. (2015) Studium biocidních účinků nanočástic stříbra. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 23,(1), 05-15. ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tištěné vydání).

Vágnerová M., Říhová Ambrožová J., Neruda M. (2015). Vývoj ekosystému Mosteckého jezera. Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 4/201, 27-40.

Chovancová, L., Kelbich, P., Růžičková, I., Macek, T. (2014). Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci bakterií v aktivovaném kalu. Vodní hospodářství, 64(2), 11-12, tištěná verze, Water Management 2, 11-12
, elektronická verze.
 
Říhová Ambrožová, J., Adámková, P., Škopová, V., (2014). Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra. Chemické listy, 108 (7), 660-666.

Gabarrón S., Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Rodriguez-Roda I., Comas J. (2014). Ragging in MBR: Effects of operational conditions, chemical cleaning and pre-treatment improvements. Separation Science and Technology, 49(14), 2115-2123.

Dvořák, L., Svojitka, J., Wanner, J., Wintgens, T. (2013.) Nitrification performance in a membrane bioreactor treating industrial wastewater, Water Research, 47 (13) , 4412-4421.

Poláková, E., Strnadová, N., Stryjová, H., Pečenka, M. (2013). Využití biologické nitrifikace pro odstranění amoniakálního dusíku z důlních vod, Chemické listy, 107 (5), 373-376.

Baudišová, D., Váňa, M., Boháčková, Z., Jedličková, Z., Benáková, A. (2014). Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody, Vodní hospodářství 64(4), příloha VTEI 56(2), 8-11.
 
Benáková, A., Wanner, J. (2013). Application of fluorescence in situ hybridization for the study and characterization of nitrifying bacteria in nitrifying/denitrifying wastewater treatment plants. Environ. Tech., 34(16), 2415-2422, DOI:10.1080/21622515.2013.770564.
 
Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T. (2013) Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikační bakterií v aktivovaném kalu (2014), Vodní hospodářství 64, 2, 11-12. ISSN 0322-8916.

Gomez M., Dvorak L., Ruzickova I., Wanner J., Holba M., Sýkorová E. (2013). Influence of phosphorus precipitation on permeability and soluble microbial product concentration in a membrane bioreactor, Bioresource Technology, 129, 164-169. ISSN 0960-8524.
 
Stryjová H., Vejmelková D., Wanner J. (2013). Přehled molekulárně biologických metod používaných při studiu mikrobiálního osídlení čistírenských kalů a jiných environmentálních vzorků, Vodní hospodářství, 58(1), 1-4.
 
Vacková L., Stloukal R., Wanner J. (2012). Determination of low concentration of Paracoccus denitrificans encapsulated in polyvinyl alcohol LentiKat's pellets. Applied Microbiology and Biotechnology, 94(5), 1359-1364.
 
Vacková L., Stloukal R., Wanner J. (2012). The possibility of using encapsulated nitrifiers for treatment of rejectwater coming fromanaerobic digestion. Water Science and Technology, 65(8), 1428-1434.
 
Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Holba M., Wanner J. (2012). Operational experience with a seasonally operated full-scale membrane bioreactor plant, Bioresource Technology, 121, 241-247.
 
Komínková D., Nábělková J., Štarmanová, D. (2012). Changes of toxic metals bioavailability in urban creeks as potential environmental hazard, Urban Environment. London, Springer, 317-326.
 
Nábělková J., Komínková, D., Jirák, J. (2012).The Impact of Highway Runoff on the Chemical Status of Small Urban Streams, Urban Environment. London, Springer, 317-326.
 
Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2012). Influence of operation parameters on concentration and composition of microbial products in wastewater treatment. Vliv provozních parametrů na koncentrace a složení mikrobiálních produktů aktivovaného kalu, Chemické Listy, 106(2), 129-135.
 
Baudišová D., Benáková A., Hlaváček J. Vliv zvýšených průtoků na změny mikrobiální kontaminace vody v povodí Olešky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 1/2012, roč. 54, in Vodní hospodářství 2/2012, roč. 64, 13-15.
 
Baudišová D., Benáková A., Wanner F. (2012). Changes in prokaryotic community composition in the small wastewater treatment plant of Zbytiny during treatment processes. Silva Gabreta, 18(2), 79-90.
 
Baudišová D., Benáková D. Microbial communities in a strongly anthropogenic affected strem, Čas. Slez. Muz. Opava, (A),61(3), 229-236, ISSN 1211-3026, DOI: 10.2478/v10210-012-0023-1.
 
Vejmelkova D., Sorokin D.Y., Abbas B., Kovaleva O.L., Kleerebezem R., Kampschreur M.J., Muyzer G., Van Loosdrecht M.C.M. (2012). Analysis of ammonia-oxidizing bacteria dominating in lab-scale bioreactors with high ammonium bicarbonate loading. Applied Microbiology and Biotechnology, 93(1), 401-410.