ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
LITERATURA
 

 
 
Vybrané odborné články členů skupiny
 
 
 
Kouba V., Gerlein J. C., Benakova A. , M. A. L. Marin, Rysava E., Vejmelkova D., Bartacek J. (2021). Adaptation of flocculent anammox culture to low temperature by cold shock: long-term response of the microbial population, Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2021.1950842

Benáková A., Vobecká E., Pečenka M., Říhová Ambrožová J., Wanner J., (2021). Změna mikrobiálního společenství při terciárním čištění odpadních vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, roč. 63, č. 1, 24-32, ISSN 0322-8916, doi: 10.46555/VTEI.2020.12.004

Zdenkova K., Bartackova J., Cermakova E., Demnerova K., Dostalkova A., Janda V., Novakova Z., Rumlova M., Rihova Ambrozova J., Skodakova K., Swierczkova I., Sykora P., Vejmelkova D., Wanner J., Bartacek J. (2021). "Monitoring COVID-19 spread in Prague local neighborhoods based on the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater collected throughout the sewer network." medRxiv: 2021.2007.2028.21261272.

Wanner J. (2021). "The development in biological wastewater treatment over the last 50 years." Water Science and Technology 84(2): 274-283.

Ofori S., Puškáčová A., Růžičková I., Wanner J. (2021): Treated wastewater reuse for irrigation: Pros and cons. Science of The Total Environment, Volume 760, 144026.
ttps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144026

Nagler M., Praeg N., Niedrist G H., Bednařík A., Rulík M. (2021). Abundance and biogeography of methanogenic and methanotrophic microorganisms across European streams. Journal of Biogeography.

Maršálek B. a kol. (2020). Removal of Microcystis aeruginosa through the combined effect of plasma disccharge and hydrodynamic cavitation. Water, 12(1), 1-14. doi:10.3390/w12010008.

Wanner J., Rosický J., Kovařík, J. Srb, M., Lánský M., Sýkora P.(2020). "Commissioning of the new water line of the Central wastewater treatment plant in Prague and its impact on the operation of the existing water line." Water Science and Technology 84(2): 293-301.


Diaz-Sosa V.R., Tapia-Salazar M., Wanner J., Cradenas-Chavez D. L. 2020. Monitoring and Ecotoxicity Assessment of Emerging Contaminants in Wastewater Discharge in the City of Prague (Czech Republic). Water, 12(4), 1079.

Vacula J., Komínková D., Pecharová E., Doksanská T., Pechar L. (2020). Uptake of 133Cs and 134Cs by Ceratophyllum demersum L. under field and greenhouse conditions. Science of the Total Environment, 2020, roč. 720, č. 2020, s. 0-0. ISSN: 0048-9697.
Min S., Rulík M. Comparison of Carbon Dioxide (CO2) (2020). Fluxes between Conventional and Conserved Irrigated Rice Paddy Fields in Myanmar. Sustainability.

Mlejnková H. , Očenášková V., Sovová K., Vašíčková P., Juranová E. (2020). Koronavirus SARS-CoV-2 v povrchových a odpadních vodách. VTEI, roč. 62, č. 3, s. 28-32. ISSN 0322–8916.

Mlejnková, H., Jašíková, L., Fojtík, T., Makovcová, M., Juranová, E., Pumann, P. (2020). Praha a možnosti vodní rekreace - od historie po současnost. Vodní hospodářství, roč. 2020, č. 6, s. 7-12. ISSN 1211-0760.

Mlejnková H., Sovová K., Vašíčková P., Očenášková V., Juranová E. (2020). Preliminary Study of Sars-Cov-2 Occurrence in Wastewater in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, roč. 17, č. 15, s. 1-9. ISSN 1661-7827.

Vojtěchovská Šrámková, M., et al. (2018). "Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards." Journal of Water Process Engineering, 22, 41-45.
Kouba, V., Proksová, E., Vejmelková, D., Chovancová, L., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. (2018). Rychlé zapracování nitritačního reaktoru upravujícího splaškovou odpadní vodu po psychrofilním anaerobním předčištění. Vodní Hospodářství, (vh1/2018).

Kouba, V.; Darmal, R.; Vejmelkova, D.; Jenicek, P.; Bartacek, J., Cold shocks of anammox biofilm stimulate nitrogen removal at low temperatures (2017). Biotechnol Prog, ahead of print.

Kouba, V., Proksova E., Wiesinger H., Vejmelkova D., Bartacek, J. (2017). Good servant, bad master: Sulfide influence on partial nitritation of sewage. Water Science and Technology, 76(5), 3258-3268.

Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016). Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res, 23, 8317–8326.

Říhová Ambrožová J., Čiháková P., Škopová V. (2015) Studium biocidních účinků nanočástic stříbra. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 23,(1), 05-15. ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tištěné vydání).

Vágnerová M., Říhová Ambrožová J., Neruda M. (2015). Vývoj ekosystému Mosteckého jezera. Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 4/201, 27-40.

Chovancová, L., Kelbich, P., Růžičková, I., Macek, T. (2014). Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci bakterií v aktivovaném kalu. Vodní hospodářství, 64(2), 11-12, tištěná verze, Water Management 2, 11-12
, elektronická verze.
 
Říhová Ambrožová, J., Adámková, P., Škopová, V., (2014). Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra. Chemické listy, 108 (7), 660-666.

Gabarrón S., Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Rodriguez-Roda I., Comas J. (2014). Ragging in MBR: Effects of operational conditions, chemical cleaning and pre-treatment improvements. Separation Science and Technology, 49(14), 2115-2123.

Dvořák, L., Svojitka, J., Wanner, J., Wintgens, T. (2013.) Nitrification performance in a membrane bioreactor treating industrial wastewater, Water Research, 47 (13) , 4412-4421.

Poláková, E., Strnadová, N., Stryjová, H., Pečenka, M. (2013). Využití biologické nitrifikace pro odstranění amoniakálního dusíku z důlních vod, Chemické listy, 107 (5), 373-376.

Baudišová, D., Váňa, M., Boháčková, Z., Jedličková, Z., Benáková, A. (2014). Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody, Vodní hospodářství 64(4), příloha VTEI 56(2), 8-11.
 
Benáková, A., Wanner, J. (2013). Application of fluorescence in situ hybridization for the study and characterization of nitrifying bacteria in nitrifying/denitrifying wastewater treatment plants. Environ. Tech., 34(16), 2415-2422, DOI:10.1080/21622515.2013.770564.
 
Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T. (2013) Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikační bakterií v aktivovaném kalu (2014), Vodní hospodářství 64, 2, 11-12. ISSN 0322-8916.

Gomez M., Dvorak L., Ruzickova I., Wanner J., Holba M., Sýkorová E. (2013). Influence of phosphorus precipitation on permeability and soluble microbial product concentration in a membrane bioreactor, Bioresource Technology, 129, 164-169. ISSN 0960-8524.
 
Stryjová H., Vejmelková D., Wanner J. (2013). Přehled molekulárně biologických metod používaných při studiu mikrobiálního osídlení čistírenských kalů a jiných environmentálních vzorků, Vodní hospodářství, 58(1), 1-4.
 
Vacková L., Stloukal R., Wanner J. (2012). Determination of low concentration of Paracoccus denitrificans encapsulated in polyvinyl alcohol LentiKat's pellets. Applied Microbiology and Biotechnology, 94(5), 1359-1364.
 
Vacková L., Stloukal R., Wanner J. (2012). The possibility of using encapsulated nitrifiers for treatment of rejectwater coming fromanaerobic digestion. Water Science and Technology, 65(8), 1428-1434.
 
Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Holba M., Wanner J. (2012). Operational experience with a seasonally operated full-scale membrane bioreactor plant, Bioresource Technology, 121, 241-247.
 
Komínková D., Nábělková J., Štarmanová, D. (2012). Changes of toxic metals bioavailability in urban creeks as potential environmental hazard, Urban Environment. London, Springer, 317-326.
 
Nábělková J., Komínková, D., Jirák, J. (2012).The Impact of Highway Runoff on the Chemical Status of Small Urban Streams, Urban Environment. London, Springer, 317-326.
 
Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2012). Influence of operation parameters on concentration and composition of microbial products in wastewater treatment. Vliv provozních parametrů na koncentrace a složení mikrobiálních produktů aktivovaného kalu, Chemické Listy, 106(2), 129-135.
 
Baudišová D., Benáková A., Hlaváček J. Vliv zvýšených průtoků na změny mikrobiální kontaminace vody v povodí Olešky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 1/2012, roč. 54, in Vodní hospodářství 2/2012, roč. 64, 13-15.
 
Baudišová D., Benáková A., Wanner F. (2012). Changes in prokaryotic community composition in the small wastewater treatment plant of Zbytiny during treatment processes. Silva Gabreta, 18(2), 79-90.
 
Baudišová D., Benáková D. Microbial communities in a strongly anthropogenic affected strem, Čas. Slez. Muz. Opava, (A),61(3), 229-236, ISSN 1211-3026, DOI: 10.2478/v10210-012-0023-1.
 
Vejmelkova D., Sorokin D.Y., Abbas B., Kovaleva O.L., Kleerebezem R., Kampschreur M.J., Muyzer G., Van Loosdrecht M.C.M. (2012). Analysis of ammonia-oxidizing bacteria dominating in lab-scale bioreactors with high ammonium bicarbonate loading. Applied Microbiology and Biotechnology, 93(1), 401-410.