ZPĚT
 
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí
Kontakt: email: jana.ambrozova@vscht.cz , tel.: +420 220 445 123
 
 
Vzdělání:
1993 – Bc., PřFUK Praha
1995 – Mgr., PřFUK Praha
1999 – Ph.D., VŠCHT Praha
2002 - RNDr., PřFUK, FŽP UK Praha
2010 – doc., FŽP ČZU Praha
 
Profesní zaměření:
Hydrobiologie, mikrobiologie, vodárenské a čistírenské technologie (hodnocení účinnosti procesů odstranění organismů, bioindikace, audity), chladicí vody,
ekologie (hodnocení ekologického stavu lokality) a toxicita (základní baterie testů akutní, chronické i subchronické toxicity, inovace metod, laboratorní a
provozní hodnocení), normalizační činnost.
 
Další aktivity:
Je členem redakční rady časopisu Vodní hospodářství, dále je členem společností Asociace čistírenských expertů ČR, Asociace vodárenských expertů ČR,
Limnologické společnosti ČR, České algologické společnosti (funkce místopředsedy), je aktivním členem Technické normalizační komise TNK 147 Jakost vod subkomise SC5 Biologické metody. Je autorem či spoluautorem 26 monografií (skripta, technická doporučení, kapitoly v monografiích, obrázková encyklopedie,
12 překladů ISO norem) a 180 odborných článků v českém i anglickém jazyce publikovaných v časopisech a sbornících z konferencí. Jejím hlavním zaměřením je hydrobiologie, mikrobiologie, vodárenské a čistírenské technologie, chladicí vody, biologické audity, ekologie a toxicita.
 
 
Vybrané publikace
 
 
IF publikace:
 
Říhová Ambrožová, J., Adámková, P., Škopová, V., (2014): Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra.- Chemické listy 108 (7), 660-666, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 
Ríhová Ambrožová, J., Ríha, J., Hubácková, J., Ciháková, I. 2010: Risk analysis in drinking water accumulation. Czech J. Food Sci, Vol. 28 , No. 6: 557-563, 1212-1800, IF 0,448, medián prům. 0,911
 
Říhová Ambrožová J., Matulová, T. 2007: Biologické audity chladicích vod.- Chemické Listy 101 (10), 820-836, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 
Říhová Ambrožová J., Bezděková E., Loučková P., Nekovářová J., Karásková M., Rakušan J., Černý J., Kořínková R. 2007: Využití ftalocyaninových preparátů šetrných k prostředí k ochraně okruhů chladicích vod před růstem řas a sinic.- Chemické Listy 101 (4), 315-322, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 
Ambrožová, J., 2001: Separation methods for the concentration of picoplankton.- Algological Studies 101, Arch.Hydrobiological.Suppl.137, Stuttgart:127-133. ISSN 0342-1120. IF 1,362, medián prům. 1,047
 
Ambrožová, J. a Macák, J. 2006: The influence of anti-corrosion compounds on alga growth.- Algological Studies 120 = Arch.Hydrobiological.Suppl.163, Stuttgart:111-117. ISSN 0342-1120/06/0163-111. IF 1,362, medián prům. 1,047
 
Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2009: Drinking water quality in Czech Republic. Czech J. Food Sci., Vol. 27, 2009, No. 2: 80-87, ISSN 1212-1800, IF 0,448, medián prům. 0,911
 
Říhová Ambrožová J., 2009: Zajištění zdravotně nezávadné a bezpečné pitné vody v distribuční síti.- Chemické Listy 103 (12), 1041-1046, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 
 
Významné monografie:
 
Kaisler J., Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2011: ČSN 75 5355 Vodojemy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 20 s.
 
Hubáčková, J., Slavíčková K., Říhová Ambrožová J. 2006: Změny jakosti při její dopravě.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha: 96 pp.+příloha na CD, ISBN 80-85900-66-1, AA 5,3
 
Říhová Ambrožová J. 2006: Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp., AA 3,8
 
Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2008: Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů. Technické doporučení (I-D-48), Hydroprojekt CZ, a.s.: 60 pp., AA 4,8
 
Sládečková, A., Sládeček, V., Ambrožová, J., Kočí, V. 2003: Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty.- Technické doporučení. Hydroprojekt CZ, a.s., II-E-22: 118 pp., AA 11,8
 
 
Recenzované publikace:

Říhová Ambrožová, J. ; Ivanovová, P.:2013: Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydridy nekultivovatelného Mostecka.-Vodní hospodářství. roč. 63, č. 4, 102–106, ISSN 1211-0760

Říhová Ambrožová, J.:2012: Využití fluorescenčního značení pro detekci bakterií a kvasinek v technické mikrobiologii.-Vodní hospodářství. roč. 62, č. 1, 13–14, ISSN 1211-0760

Bezděková, E.; Říhová Ambrožová, J.: 2008: Izolace DNA z čistírenských kalů.-Vodní hospodářství-Čistírenské listy.  roč. 58, č. 3,  3–4, ISSN 1211-0760

Říhová Ambrožová, J.; Bezděková, E.; Loučková, P.; Nekovářová, J.: 2008: Environmentally friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae propagation due phtalocyanine agents. -Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 17,  47–54, Zvolen (2008), ISSN 1336-300X

Říhová Ambrožová, J., Říha, J. 2008: Eliminace vzdušné kontaminace v akumulacích s pitnou vodou osazením filtračních jednotek.- Vodohospodársky spravodajca roč. 51, č.5-6: 11-15, ISSN 0322-886X.
 
Říhová Ambrožová, J., Říha, J. 2008: Provozně odzkoušené filtrační jednotky – řešení eliminace sekundární kontaminace vzduchem.- SOVAK roč.17, č.9/2008:14/302-17/305. ISSN 1210-3039
 
Yerezhepova D., Říhová Ambrožová J., Bezděková E., Krýsa J., Zita J., 2008: Využití fotokatalytických účinků TiO2 nanovrstev k inhibici.- Vodní hospodářství roč. 58, č. 8:267-270 ISSN 1211-0760
 
Říhová Ambrožová, J., Hedbávný, J. 2008: Využití výsledků hydrobiologického auditu distribučních sítí k jejich rekonstrukci.- Vodohospodársky spravodajca roč. 51, č. 11-12: 8-11 ISSN 0322-886X.
 
Říhová Ambrožová J., Říha J. 2009: Možné negativní dopady sekundární kontaminace vzduchem na jakost akumulované pitné vody.- Vodní hospodářství roč. 59, č. 2, 66-72: ISSN 1211-0760
 
Říhová Ambrožová, J., Hubáčková, J., Čiháková, I. 2009: Possible negative consequences of the secondary air contamination on the quality of accumulated drinking water.- Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 19, 11-20, Zvolen (2009), ISSN 1336-300X
 
Říhová Ambrožová, J. 2009: The pesticide in waterbodies and the need of toxicity testing.- Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 19, 5-10, Zvolen (2009), ISSN 1336-300X
 
Hubáčková, J., Váňa M., Říhová Ambrožová, J., Čiháková, I. 2009: Degradace jakosti pitné vody v průběhu dopravy a akumulace.- VTEI, roč. 51, 4/2009:1-4, ISSN 0322-8916
 
Říhová Ambrožová, J., Hubáčková J., Čiháková I. 2009: Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů.- SOVAK roč.18, č. 10/2009, 14/334-16/336, ISSN 1210-3039
 
Říhová Ambrožová, J. 2009: Systematické a cílené vzdělávání vodárenských pracovníků.- SOVAK roč.18, č.7-8/2009, 32/256, ISSN 1210-3039
 
 
Vybrané příspěvky ve sbornících českých a zahraničních konferencí
 
 
Adámková, P, Říhová Ambrožová, J., Škopová V. 2014: Srovnání účinnosti antimikrobiálních preparátů v iontové formě a nanoformě: Sborník konference Vodárenská biologie 2014, p. 125-129, ISBN 978-80-86832-78-4.

Říhová Ambrožová, J., Říha J., Adámková, P. 2014: Standardy bezpečného provozu filtračních náplní a využití nanočástic pro jejich prodloužení: Sborník konference Vodárenská biologie 2014, p. 132-137, ISBN 978-80-86832-78-4.

Strolená Z., Říhová Ambrožová, J. 2014: Možnosti detekce mikrobiálních společenstev ve vodárenských provozech: Sborník konference Vodárenská biologie 2014, p. 209-210, ISBN 978-80-86832-78-4.

Škopová V., Říhová Ambrožová, J., Kubernová K. 2014: Podpora mikrobiálního růstu na materiálech při úpravě vody: Sborník konference Vodárenská biologie 2014, p. 211-213, ISBN 978-80-86832-78-4.

Adámková, P., Říhová Ambrožová, J., Škopová, V. 2013: Perspektiva využití nanočástic stříbra v technologiích úpravy a čištění vod: Sborník konference Voda 2013, p. 155-162, ISBN 978-80-263-0506-4
 
Říhová Ambrožová, J. 2013: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most. 2013: Sborník konference Vodárenská biologie, p. 80-86, ISBN 978-80-86832-70-8
 
Pumann P., Říhová Ambrožová, J., Fremrová L: Revize ČSN 757712 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu. 2013: Sborník konference Vodárenská biologie, p. 23-26, ISBN 978-80-86832-70-8
 
Adámková P. , Říhová Ambrožová, J.: Inhibiční účinek nanočástic kovů na kulturu řas. 2013: Sborník konference Vodárenská biologie, p. 106-111, ISBN 978-80-86832-70-8
 
Lev J., Říhová Ambrožová J., Karásková M., Kubáč L., Palčík J., Holba M., Říha J. 2013: Aplikace fotoaktivních nátěrů s ftalocyaniny pro zvýšení kvality prostředí úpraven pitných vod. Sborník konference Vodárenská biologie, p. 113-118, ISBN 978-80-86832-70-8
 
Říhová Ambrožová J. 2011: Interpretace abiosestonu. Sborník konference Vodárenská biologie, p. 224-229, ISBN 978-80-86832-56-2.
 
Zita, J., Krýsa, J., Musilová, E., Říhová Ambrožová, J., Kalousek, V., Rathouský, J. 2010: Photocatalytic and Antimicrobial Properties of Different TiO2 Thin Films of Various Porosity and Titania Loading. SPEA, 6 th European Meeting on Solar Chemistry & Photocatalysis: Enviromental Applications, Prague, Czech Republic, 13th-16th June 2010.
 
Říhová Ambrožová J., Říha J. 2008: Výstupy z ročního sledování eliminace plísní ze vzduchu v akumulacích s osazeným filtrem.- Sbor. odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou, Pitná voda, Trenčianské Teplice, 7.-8.10.2008: p. 139-146, ISBN 978-80-969974-0-4
 
Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková, I. 2009: Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů. Sbor.semináře VODOJEMY, SOVAK, Novotného lávka, 24.11.2009, 6.
 
Říhová Ambrožová, J., Hubáčková, J., Čiháková., I. 2010: Revize normy pro vodojemy ČSN 73 6650. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2010, Praha 3.-4.2. 2010
 
Javůrková, L., Říhová Ambrožová, J., Říha, J. 2010: Aplikace geotextilie na pomalém pískovém filtru. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2010, Praha 3.-4.2. 2010
 
Říhová Ambrožová, J., Hubáčková, J., Čiháková., I., Říha J. 2010: Minimalizace rizik při provozu akumulací s pitnou vodou. Sbor. konf. Pitná voda 2010, Tábor 17.-20-5.2010