ZPĚT
 
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.

Kontakt: email: andrea.benakova@centrum.cz
 
 
Vzdělání
 
2002 - titul Ing. v oboru Technologie vody, VŠCHT Praha
 
říjen 2003 - březen 2004 -- studijní pobyt na Oddělení kontroly jakosti vody a odpadního hospodářství (Prof.Wilderer),
Technická univerzita Mnichov, téma: Detekce nitrifikantů a Microthrix parvicella metodou FISH
 
2009 získán Ph.D. titul v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí, VŠCHT Praha
téma práce: Aplikace fluorescenční in situ hybridizace pro studium společenství nitrifikačních bakterií při čištění odpadních vod
 
 
Pracovní působení
 

od června 2015 výzkumný pracovník na Ústavu technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
od července 2018 biolog Pražských vodovodů a kanalizací a. s.

květen 2005 – březen 2015: výzkumný pracovník na Odd. mikrobiologie vody,
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. (plný úvazek od března 2006)

duben 2003 – prosinec 2010: odborný pracovník v Laboratoři molekulární genetiky,
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (částečný úvazek)
 

Zkušenosti v oblasti
-detekce mikroorganismů metodou fluorescenční in situ hybridizace v čistírenských kalech,
odpadních vodách, povrchových vodách a mikroorganismů izolovaných z extrémně kontaminovaných
půd
-stanovení celkových počtů bakterií pomocí barvení DAPI v čistírenských kalech, odpadních
vodách, povrchových vodách a v extrémně kontaminovaných podzemních vodách
- záznam FISH a DAPI signálu epifluorescenčním mikroskopem či konfokálním laserovým
mikroskopem, kvantifikace signálu v kalech pomocí programu daime
-rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb.
-kultivační stanovení koliformních bakterií, fekální koliformních bakterií, E. coli, enterokoků
a Clostridium perfringens ve vzorcích vod a čistírenských kalů
-stanovení vybraných patogenních mikroorganismů (Salmonella, Campylobacter, somatické kolifágy)
-detekce bakterií rodu Campylobacter izolovaných z koupacích vod ve fázovém kontrastu
 
 
Vybrané publikace
IF publikace:
Benáková, A., Johanidesová I., Kelbich P., Pospíšil V., Wanner J. (2018). The increase of process stability in removing ammonia nitrogen from wastewater. Water Science and Technology, 77 (9), 2213-2219, DOI: 10.2166/wst.2018.135, IF: 1.197.
 
Benáková, A. and Wanner, J. (2013). Application of fluorescence in situ hybridization for the study and characterization of nitrifying bacteria in nitrifying/denitrifying wastewater treatment plants. Environ. Tech., 34(16), 2415-2422, ISSN: 1479-487X, DOI:10.1080/21622515.2013.770564., IF: 1,606.
 
Jobbágy, A., Tardy, G. M., Palko,´ Gy., Benáková , A., Krhutková, O., Wanner, J. (2008). Savings with upgraded performance through improved activated sludge denitrification in the combined activated sludge-biofilter system of the Southpest Wastewater Treatment Plant, Wat. Sci. Tech., 57(8), 1287-93. ISSN: 0273-1223, DOI: 10.2166/wst.2008.232, IF 1,122.
 
Krhutková, O., Novák, L. , Pachmanová, L. , Benáková, A. , Wanner, J., Kos, M. (2006). In situ bioaugmentation of nitrification in the regeneration zone: practical application and experiences at full-scale plants, Water Sci. Tech., 53(12), 39-46., ISSN: 0273-1223, DOI: 10.2166/wst.2006.404, IF 1,122.
 
Lánský, M., Růžičková, I., Benáková, A., Wanner, J. (2005). Effect of Coagulant Dosing on Physicochemical and Microbiological Characteristic of Activated Sludge and Foam Formation, Acta hydrochimica et hydrobiologica, special issue Scum in biological wastewater treatment, 3, short comunication, 266-269. ISSN: 0323-4320 DOI: 10.1002/aheh.200400569, IF 0,89.
 
 
Recenzované publikace:
 
Baudišová, D., Váňa, M., Boháčková, Z., Jedličková, Z., Benáková, A. (2014). Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody, Vodní hospodářství 64(4), příloha VTEI 56(2), 8-1, ISSN 0322-8916
 
Baudišová, D., Benáková, A., Wanner, F. (2012). Changes in prokaryotic community composition in the small wastewater treatment plant of Zbytiny during treatment processes , Silva Gabreta, 18(2), 79-90., ISSN: 1211-7420.
 
Baudišová, D., Benáková, A (2012). Microbial communities in a strongly anthropogenic affected stream, Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61(3), 229-236, ISSN 1211-3026, DOI: 10.2478/v10210-012-0023-1.
 
Baudišová, D., Benáková, A., Hlaváček, J. (2012). Vliv zvýšených průtoků na změny mikrobiální kontaminace vody v povodí Olešky, Vodní hospodářství 62(2), příloha VTEI 54(1), 13-15., ISSN 1211-0760.
 
Baudišová, D., Benáková, A. (2011). Detekce patogenních bakterií v odpadních vodách, Vodní hospodářství 61(10), příloha VTEI 53(5), 1-2., ISSN 1211-0760.
 
Benáková, A. (2010). Využití fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a popis parametrů nitrifikačních bakterií na vybraných čistírnách odpadních vod, Vodní hospodářství, 9, 245-248., ISSN 1211-0760.
 
Baudišová, D., Havel, L.., Benáková, A. (2008). Kvalita vody v antropogenně zatíženém toku Lužické Nisy, 1. část – mikrobiologické ukazatele, Vodní hospodářství, 58(8), Příloha: VTEI 50(4), 5-7., ISSN 1211-0760.
 
Benáková, A., Krhůtková, O., Wanner, J. (2007). Identifikace nitrifikačních bakterií pomocí fluorescenční in situ hybridizace – ČOV Budapešť-jih. Sovak, 5/101-7/103.ISSN 1210-3039.
 
Benáková, A., Wanner, J. (2007). Využití fluorescenčních hybridizačních metod v oboru čištění odpadních vod, Vodní hospodářství, 1, Čistírenské listy, VI-VIII., ISSN 1211-0760.
 
 
Vybrané příspěvky ve sbornících českých a zahraničních konferencí
 
 
Benáková A., Salabová R., Růžičková I., Johanidesová I., pečenka M., Wanner J., Pollet J. ml. (2017). Studium vybraných vlastností aktivovaného kalu vhodných pro matematické modelování dosazovacích nádrží na ÚČOV Praha. Sborník konference Voda 2017, 20. - 22. 9. 2017, Poděbrady, 211-214.

Vejmelková, D., Růžičková, I., Benáková, A. (2015). Praktické využití mikroskopické analýzy a vybraných metod molekulární biologie pro určení charakteru čistírenských kalů.
Sborník konference Voda 2015, 16. – 18. 9. 2015, Poděbrady, Benáková A., Johanidesová I., Wanner J. (Eds.), 305-308.

Benáková A., Johanidesová I., Kelbich P., Pospíšil V., Chovancová L., Wanner J., Uličník B., Mrákota J. (2015). Zkušenosti s odstraňováním dusíkatého znečištění z odpadních vod kombinací nitritace a anammox procesu s imobilizovanou biomasou. Sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, Soběslav, 10. 11., Svoboda M., Roztočil T., Kulhánková V. (Eds.), 21 – 27.

Kelbich P., Mrákota J., Johanidesová I., Chovancová l., Pospíšil V., Krhůtková O., Benáková A., Říhová Ambrožová J., Wanner J., Kabeer S., Stloukal R., Uličník B., Škorvan O. (2015). Nitritace a anammox proces s biomasou imobilizovanou v PVA nosiči – provoz laboratorních modelů. Sborník conference Voda 2015, Poděbrady, 16. – 18. 9. 2015, Benáková A., Johanidesová I., Wanner J. (Eds.), 31 - 38.

Gabriel P., Sladký P., Baudišová D., Benáková A., Váňa M., Boháčková Z., Jedličková Z. (2014). Stanovení asimilovatelného organického uhlíku pomocí optické detekce. Pitná voda 2014, 26.-29.5., Kalousková N., Dolejš P. (Eds.), Tábor, 199-204.
 
Baudišová D., Váňa M., Benáková A., Boháčková Z., Jedličková Z., Gabriel P.. (2014). Výzkum asimilovatelného organického uhlíku v systémech výroby a distribuce pitné vody. Vodárenská biologie 2014, 5.-6.2., Sborník konference, Říhová Ambrožová J. (Ed.), Praha., 120-124.
 
Baudisova, D., Benakova, A., Pumann, P., Sasek, J. (2013). Pathogens in recreational waters in Czech Republic, Florianopolis, Brazílie.
 
Benáková, A., Baudišová, D. (2013). Vliv odtoku ČOV Písek na kvalitu vody v Otavě, Voda 2013, Sborník konference, 18.-20.9., Růžičková I., Fuka T., Wanner J. (Eds.), Poděbrady, 289-292.
 
Gabriel, P., Sladký, P., Benáková, A., Baudišová, D. (2013). Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce, Voda 2013, Sborník konference, 18.-20.9., Růžičková I., Fuka T., Wanner J. (Eds.), Poděbrady, 425-428.
 
Mlejnská E. Benáková, A. (2013). Zkušenosti s laboratorním testováním biologické aktivity preparátů určených k eliminaci kolmatace filtračních náplní, Voda 2013, Sborník konference, 18.-20.9., Růžičková I., Fuka T., Wanner J. (Eds.), Poděbrady, 469-472.
 
Kožíšek F., Šašek J., Baudišová D., Benáková A., Jahnová I., Pumann P. (2013). Sledování podmíněně patogenních patogenů ve vybraných povrchových vodách a hodnocení jejich rizika při koupání. Hydroanalytika 2013, 17.9., Sýkora V., Kujalová H. (Eds.), Hradec Králové, 23-29.
 
Baudišová D., Benáková A. (2013). Mikrobiální znečištění koupacích vod. Sborník abstraktů 26. kongresu Československé společnosti mikrobiologické, 24.-26.6., Brno, Růžička F. Gabriel J. (Eds.), 37.
 
Baudišová, D., Benáková A., Váňa, M., Jedličková, Z. (2013). Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody, Vodárenská biologie, Sborník konference, 6.-7.2., Říhová Ambrožová J. (Ed.), Praha, 112-113.
 
Baudišová, D., Benáková, A. (2012): Metodický přístup k mikrobiologickým analýzám koupacích vod, Mikrobiológia vody a životného prostredia, Sborník konference, 12.9.-14.9, Nový Smokovec, 7-10.
 
Baudišová, D., Benáková, A. (2012): Problematika bakterií Campylobacter v koupacích vodách, Mikrobiológia vody a životného prostredia, Sborník konference, 12.9.-14.9., Nový Smokovec, 20-24.
 
Baudišová, D., Benáková, A. (2012). Vybrané patogenní bakterie v sedimentech, Analytika odpadů II, Sborník konference, 27.11-28.11., Halousková O. (Ed.), Žďár nad Sázavou, 110-111.
 
Benáková, A., Baudišová, D. (2011). Změny mikrobiálních společenstev během čištění odpadních vod na malé ČOV (450 EO), Voda 2011, Sborník přednášek a posterových sdělení, 19.10.-21.10., Wanner J., Dvořák L., Gómez M. (Eds.), Poděbrady, 193-200.
 
Baudišová, D., Benáková, A. (2011). Detekce patogenních bakterií v odpadních vodách, Sborník z konference s mezinárodní účastí Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Foller J. (Ed.), Blansko 24.2.-25.2.2011, 28-32.
 
Benáková, A., Baudišová, D. (2011). Mikrobiální oživení odtoků z čistíren odpadních vod, Vodárenská biologie 2011, Sborník konference, 2.2.-3.2., Říhová Ambrožová J., Veselá J. (Eds.), SZÚ, Praha, 151-155.
 
Baudišová, D., Benáková, A., Wanner, F. (2010). Changes of bacterial communities at waste water treatment plant Zbytiny during treatment processes, Water Research Conference 2010, Abstracts on CD, Lisbon, 11.4.-14.4., Portugal, 91.
 
Benáková, A., Baudišová, D. (2010). Změny mikrobiálních společenstev během biologického čištění, 25. kongres Československé mikrobiologické společnosti, Sborník abstraktů, 15.9.-18.9., Papajová, D., Bardelčíková, A., Sodomová, E., Gaálová, B., Bujdáková, H., Čižnár, I. (Eds.) Stará Lesná, 89.
 
Baudišová, D., Benáková, A. (2009). Elimination of hygienically important bacteria by biological treatment, 15th Health Related water Microbiology Symposium, 31.5.2009–5.6.2009, Naxos, Řecko, 145–146.
 
Baudišová, D., Benáková, A. (2009). Microbial pollution in the stream Luzicka Nisa (Northen Bohemia), 15th Health Related water Microbiology Symposium, 31.5.2009–5.6.2009, Naxos, Řecko,171.
 
Benáková, A., Baudišová, D. (2009). Dezinfekce odpadních vod, Zborník z prednášok a posterov, Mikrobiológia vody 2009, 30.9.-2.10., Prokšová M., Seman M. (Eds.), Poprad, Slovensko, 64-72.
 
Benáková, A., Baudišová, D. (2008). Sledování indikátorů fekálního znečištění v reaktorech typu SBR. Sborník semináře Mikrobiologie vody a prostředí 2008, Baudišová Dana (Edit.), 17. -19.9., Luhačovice, Česká republika, 34-38.
 
Benáková, A., Baudišová, D. (2007). Problematika stanovení hygienicky významných mikroorganismů v neodvodněných a odvodněných kalech. Sborník konference Vodárenská biologie 2007, Říhová Ambrožová Jana (Edit.), 29.1.-30.1., 30.1.-31.1.Praha, Česká republika, 194-197.
 
Benáková, A., Bartáček, J., Svobodová, S., Pachmanová, L., Wanner, J. (2005). Study of nitrifying microbial populations in activated sludges by fluorescence in situ hybridization, 4th IWA activated sludge population dynamics specialist conference – Microbial population dynamics in biological wastewater treatment, Abstracts on CD, Gold Cost, Queensland, Austrálie, 17.-20.7., 346.