ZPĚT
Prof. Dana Komínková, Ph.D.

Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie
Česká zemědělská univerzita

kontakt: kominkovad@fzp.czu.cz, tel: 22438 3859

Vzdělání:
1993 - krátkodobý pobyt na Universitě Hamburg
1990 - 1995 - Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Ochrana životního prostředí, magisterské studium
1998 - 1999 - stipendium od "Eidgenössiche Stipendienkommisssion für Ausländische Studierende"-EAWAG/ETH Švýcarsko
1995 - 2001 - Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Aplikovaná a krajinná ekologie, doktorandské studium
2000 - letní vzdělávací ekologický program, Tahoe Baikal Institute, USA, Rusko-Stipendium od Soroptimiste Foundation
2001 - 2007 - České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, katedra Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, odborný asistent
2001 – 2002 (7 měsíců) - postdoktorandská stáž na Universitě v Davisu, USA
2004 (2 měsíce) – stáž na Universitě v Newcastle upon Tyne (Velká Británie) – účast na evropském projektu COSTAR (visiting researcher)
2005 - 2006 (6 měsíců) - sabbatical na University of Canberra, Cooperative Research Center for Freshwater Ecology, Austrálie
2007 – České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, habilitace v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
2007 – 2013 České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
od 2014 - Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie

Odborné zaměření:
– Komplexní přístup k problematice městského odvodnění a jeho dopadu na vodní toky (dopad na chemickou, biologickou, morfologickou a hydrologickou složku).
– Hodnocení ekologických rizik v městských povodích.
– Vliv těžkých kovů na vodní organismy, změny biologické dostupnosti a jejich akumulace v potravních řetězcích. Vliv typu městského odvodnění na změny chování těžkých kovů ve vodním prostředí.

Vybrané publikace:

Klímová, M. - Komínková, D. - Doležalová, L. - Šťastná, G. - Nábělková, J.: Impact of storm water drainage on chemical and ecological status of small urban creek - a case study of Prague.
In: Proceedings of the IWA 5th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference. Londýn: International Water Association, 2013, vol. 1, p. 429-436.

Komínková, D. (poř.) - Klímová, M. (poř.) - Lipták, M. (poř.) - Nováková, R. (poř.)
STOKA 2013
[Pořádání konference]. 2013.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Problematika toxických kovů v ekosystému rybníků a nádrží na území Prahy
In: Stoka 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013, díl 1, s. 9-12. ISBN 978-80-01-05280-8.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
In: Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, č. 63/06, s. 192-197. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Stránský, D. - Šťastná, G. - Doležalová, L.
Představení projektu OP Praha Adaptabilita: Rozvoj podnikatelského prostředí malých firemprofesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie - druhá fáze projektu
In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska společnost, 2013, s. 153-158. ISBN 978-80-89062-90-4.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Vodní dílo Hostivař - akumulace prioritních polutantů v sedimentech v letech 1964-2010
In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska společnost, 2013, s. 43-52. ISBN 978-80-89062-90-4.

Doležalová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Hodnocení kvality drobných vodních toků na území Prahy
In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska společnost, 2013, s. 33-43. ISBN 978-80-89062-90-4.

Cepáková, Š. - Benešová, L. - Doležalová, L. - Komínková, D.
Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské půdy
In: Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, č. 63/06, s. 198-202. ISSN 1211-0760.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Jirák, J.
The Impact of Highway Runoff on the Chemical Status of Small Urban Streams
In: Urban Environment. London: Springer, 2012, p. 307-316. ISBN 978-94-007-2539-3.

Komínková, D. - Nábělková, J. - Štarmanová, D.
Changes of toxic metals bioavailability in urban creeks as potential environmental hazard
In: Urban Environment. London: Springer, 2012, p. 317-326. ISBN 978-94-007-2539-3.

Doležalová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Prioritní polutanty v sedimentu Hostivařské nádrže - 40 let akumulace
In: Vodárenská biologie 2012. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2012, díl 1, s. 157-162. ISBN 978-80-86832-65-4.

Doležalová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J. - Večeřová, L.
Vliv dešťové kanalizace na obsah toxických kovů a kvality vody v drobném urbanizovaném toku
In: Vodárenská biologie 2012. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2012, díl 1, s. 169-174. ISBN 978-80-86832-65-4.

Klímová, M. - Caletková, J. - Komínková, D.
Význam ekologických průtoků pro vodní hospodářství a způsoby jejich stanovení
In: Městské vody 2012. Brno: ARDEC s.r.o., 2012, s. 177-184. ISBN 978-80-86020-75-4.

Caletková, J. - Klímová, M. - Komínková, D.
Determination of Ecological Flow for Macroinvertebrate Communities in Streams Affected by Urban Drainage - Case Study of Prague
In: The Open Environmental & Biological Monitoring Journal [online]. 2012, vol. 5, p. 54-64. Internet: http://www.benthamscience.com/open/toebmj/articles/V005/SI0022TOEBMJ/56TOEBMJ.pdf. ISSN 1875-0400.

Komínková, D.
Editorial- Impact of urban drainage on receiving water body
In: The Open Environmental & Biological Monitoring Journal [online]. 2012, vol. 5, no. 5, p. 22-23. ISSN 1875-0400.

Komínková, D. - Benešová, L. - Popovský, J. - Stegarescu, R. - Doležalová, L. - et al.
Kvalita vody a výskyt sinic v Litovecko-Šárecké kaskádě
In: Městské vody 2012. Brno: ARDEC s.r.o., 2012, s. 195-202. ISBN 978-80-86020-75-4.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Toxické kovy v nádržích s extenzivním rybochovem na území Prahy
In: Voda a krajina 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 59-66. ISBN 978-80-01-05107-8.

Doležalová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Dlouhodobý vývoj chemického stavu drobných vodních urbanizovaných toků v Praze
In: Městské vody 2012. Brno: ARDEC s.r.o., 2012, s. 163-168. ISBN 978-80-86020-75-4.

Doležalová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Změny obsahu TK v sedimentech a v rybách z vybraných pražských nádrží
In: Městské vody 2012. Brno: ARDEC s.r.o., 2012, s. 169-176. ISBN 978-80-86020-75-4.

Šťastná, G. - Stránský, D. - Komínková, D. - Doležalová, L.
VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO INŽENÝRSTVÍ S DŮRAZEM NA ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE - INFORMACE O PROJEKTU OPPA Č. CZ.2.17/1.1.00/34096
In: Voda a krajina 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 267-274. ISBN 978-80-01-05107-8.

Komínková, D. - Šťastná, G. - Doležalová, L.
Představení projektu OP Praha adaptabilita: rozvoj podnikatelského prostředí malých firem profesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie
In: Městské vody 2012. Brno: ARDEC s.r.o., 2012, s. 251-257. ISBN 978-80-86020-75-4.

Komínková, D.
The urban stream syndrome - a mini-review
In: The Open Environmental & Biological Monitoring Journal [online]. 2012, vol. 5, p. 24-29. Internet:
http://www.benthamscience.com/open/toebmj/articles/V005/SI0022TOEBMJ/24TOEBMJ.pdf. ISSN 1875-0400.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Trace metals in the bed sediment of small urban streams
In: The Open Environmental & Biological Monitoring Journal [online]. 2012, vol. 2012, no. 5, p. 48-55. ISSN 1875-0400.

Komínková, D. - Rejmanková, E. - Grieco, J. - Achee, N.
Fatty acids in anopheline mosquito larvae and their habitats
In: Journal of Vector Ecology [online]. 2012, vol. 37, no. 2, p. 382-395. ISSN 1081-1710.

Komínková, D. - Doležalová, L.
Akumulace toxických kovů v sedimentu VD Hostivař v letech 1964-2010
In: Zborník príspevkov XVI. konferencie Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologické společnosti. Bratislava: Slovenská limnologická spoločnost, 2012, s. 69-72. ISBN 978-80-971056-0-0.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Toxické kovy v ekosystému rybníku ovlivněného městskou čistírnou odpadních vod
In: Zborník príspevkov XVI. konferencie Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologické společnosti. Bratislava: Slovenská limnologická spoločnost, 2012, s. 185. ISBN 978-80-971056-0-0.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Výskyt toxických kovů v sedimentech a rybách vybraných pražských nádrží
In: Zborník príspevkov XVI. konferencie Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologické společnosti. Bratislava: Slovenská limnologická spoločnost, 2012, s. 27-30. ISBN 978-80-971056-0-0.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Screening výskytu toxických kovů v pražských nádržích
In: Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-86832-56-2.

Večeřová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J. - Horáková, H.
Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče
In: Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2011, s. 35-40. ISBN 978-80-86832-56-2.

Komínková, D.
Normy environmentální kvality pro sediment - pohled za hranice ČR
In: Vodní hospodářství. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 102-107. ISSN 1211-0760.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Toxické kovy v rybách z pražských nádrží
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 47-52. ISBN 978-80-01-04791-0.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J.
Biologická dostupnost a ekotoxikologické nebezpečí těžkých kovů v tocích ovlivněných ČOV
In: Stavební obzor. 2011, roč. 20, č. 2, s. 56-59. ISSN 1210-4027.

Doležalová, L. - Horáková, H. - Komínková, D. - Večeřová, L. - Nábělková, J.
Sledování kvality drobných urbanizovaných toků na území Prahy v roce 2010
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 41-46. ISBN 978-80-01-04791-0.

Komínková, D.
Metody stanovení norem environmentální kvality pro sediment
In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska společnost, 2011, s. 83-100. ISBN 978-80-89062-77-5.

Doležalová, L. - Darmovzalová, M. - Komínková, D. - Večeřová, L. - Nábělková, J. - et al.
Změny obsahu toxických kovů v sedimentu toku, zatíženého dešťovou kanalizací
In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska společnost, 2011, s. 173-182. ISBN 978-80-89062-77-5.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Toxické kovy v sedimentech pražských nádrží
In: Vodní systém měst zatížených významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT v Praze, FSv - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 69-74. ISBN 978-80-01-04819-1.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Šťastná, G. - Pollert, J.
Vliv silničního okruhu kolem Prahy na drobné vodní toky
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 105-112. ISBN 978-80-01-04791-0.

Doležalová, L. - Darmovzalová, M. - Komínková, D. - Večeřová, L. - Nábělková, J. - et al.
Sledování toxických kovů v potoce zatíženém dešťovou kanalizací
In: Městské vody 2011. Brno: ARDEC s.r.o., 2011, s. 167-174. ISBN 978-80-86020-73-0.

Doležalová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Zatížení sedimentu Hostivařské nádrže prioritními polutanty - 40 let akumulace znečištění
In: Městské vody 2011. Brno: ARDEC s.r.o., 2011, s. 175-182. ISBN 978-80-86020-73-0.

Večeřová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Dlouhodobý vývoj obsahu toxických kovů v bentických organismech Botiče a dlouhodobé hodnocení environmentální nebezpečnosti
In: Vodní hospodářství. 2011, roč. 2011, č. 11, s. 423-432. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Večeřová, L. - Nábělková, J.
Dlouhodobý vývoj obsahu toxických kovů ve vodě a sedimentu Botiče
In: Vodní hospodářství. 2011, roč. 61, č. 10, s. 381-385. ISSN 1211-0760.

Doležalová, L. - Darmovzalová, M. - Komínková, D. - Večeřová, L. - Nábělková, J. - et al.
TOXICKÉ KOVY V EKOSYSTÉMU VODNÍHO TOKU ZATÍŽENÉHO DEŠŤOVOU KANALIZACÍ
In: Voda a krajina 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, s. 175-182. ISBN 978-80-01-04876-4.

Doležalová, L. - Komínková, D.
HISTORICKÉ ZATÍŽENÍ HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE TOXICKÝMI KOVY
In: Voda a krajina 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, s. 31-37. ISBN 978-80-01-04876-4.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Monitoring zatížení ryb toxickými kovy v pražských nádržích
In: Vodní systém měst zatížených významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT v Praze, FSv - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 75-80. ISBN 978-80-01-04819-1.

Doležalová, L. - Darmovzalová, M. - Komínková, D. - Večeřová, L. - Nábělková, J. - et al.
Kvalita vody v potoce ovlivněném dešťovou kanalizací
In: Vodní systém měst zatížených významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT v Praze, FSv - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 63-68. ISBN 978-80-01-04819-1.

Večeřová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Vývoj obsahu toxických kovů v bentických organismech Botiče a dlouhodobé hodnocení environmentální nebezpečnosti v letech 2002 -2008
In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 216-222. ISBN 978-80-01-04944-0.

Komínková, D.
Urban Stream Syndrome
In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, p. 90-96. ISBN 978-80-01-04944-0.

Doležalová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
40 Let akumulace znečištění v sedimentu Hostivařské přehrady
In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 31-37.ISBN 978-80-01-04944-0.

Šťastná, G. - Komínková, D.
Posouzení vlivu zaústění prvků městského odvodnění na společenstvo makrozoobentosu
In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 183-190. ISBN 978-80-01-04944-0.

Komínková, D.
Sedimenty ve světle Rámcové směrnice o vodě
In: Vodní hospodářství. 2011, roč. 2011, č. 6, s. 228-232. ISSN 1211-0760.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Screeningový monitoring toxických kovů v sedimentech a v rybách pražských nádrží
In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska společnost, 2011, s. 163-172. ISBN 978-80-89062-77-5.

Komínková, D. - Večeřová, L. - Nábělková, J. - Horáková, H.
Botič - dekáda monitoringu kvality vody a sedimentu
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 89-94. ISBN 978-80-01-04791-0.

Štarmanová, D. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Vliv ČOV na osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech
In: Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010, s. 271. ISBN 978-80-214-4042-5.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J.
Vliv čistíren opadních vod na chování stopových prvků ve vodních ekosystémech urbanizovaných toků
In: Vodní hospodářství. 2010, roč. 60, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J.
ČOV- příčina změny biologické dostupnosti těžkých kovů?
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, s. 42-47. ISBN 978-80-01-04531-2.

Štarmanová, D. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Osud těžkých kovů ve vodních eksoystémech pod ČOV
In: Vodárenská biologie 2010. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2010, s. 196-200. ISBN 978-80-86832-48-7.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Šťastná, G. - Jirák, J.
Ovlivnění vodních toků silničním okruhem kolem Prahy
In: Městské vody 2010. Brno: ARDEC s.r.o., 2010, s. 211-220. ISBN 978-80-86020-71-6.

Večeřová, L. - Komínková, D.
VÝSKYT TOXICKÝCH KOVŮ V EKOSYSTÉMECH DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ OVLIVNĚNÝCH RŮZNÝMI TYPY ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI
In: Voda a krajina 2010. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2010, .

Komínková, D. - Nábělková, J. - Štarmanová, D.
Changes of toxic metals bioavailability in urban creeks as potential environmental hazard
In: 10th Urban Environment Symposium - Book of abstracts. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2010, p. 43.

Komínková, D. - Nábělková, J.
MĚSTSKÉ TOKY EKOLOGICKÝ STAV NEBO POTENCIÁL?
In: Říční dno VII. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 17. ISBN 978-80-210-5310-6.

Doležalová, L. - Komínková, D.
TĚŽKÉ KOVY V SEDIMENTECH A V RYBÁCH, V NÁDRŽÍCH NA ÚZEMÍ PRAHY
In: Voda a krajina 2010. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2010, .

Nábělková, J. - Komínková, D.
Zhodnocení významu těžkých kovů v městských tocích
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, s. 72-77. ISBN 978-80-01-04531-2.

Doležalová, L. - Komínková, D.
Výskyt toxických kovů v retenčních nádržích a rybnících na území Prahy
In: Městské vody 2010. Brno: ARDEC s.r.o., 2010, s. 179-186. ISBN 978-80-86020-71-6.

Večeřová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Vývoj obsahu toxických kovů v ekosystému urbanizovaného toku Botiče od roku 2001 do současnosti
In: Městské vody 2010. Brno: ARDEC s.r.o., 2010, s. 171-178. ISBN 978-80-86020-71-6.

Komínková, D. - Beneš, R. - Nábělková, J.
Nové přístupy k revitalizaci urbanizovaných toků a syndromu urbanizovaných toků
In: Otázky vodohospodářského výzkumu a praxe. Praha: ČVUT v Praze, 2009, s. 145-149. ISBN 978-80-01-04444-5.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J.
Ekologické nebezpečí těžkých kovů ve vodních ekosystémech pod ČOV
In: Otázky vodohospodářského výzkumu a praxe. Praha: ČVUT v Praze, 2009, s. 175-179. ISBN 978-80-01-04444-5.

Hnatukova, P. - Benesova, L. - Komínková, D.
Impact of urban drainage on metal distribution in sediment of urban streams
In: Water Science & Technology. 2009, vol. 59, no. 9, p. 1237-1246. ISSN 0273-1223.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J.
Vliv různých typu ČOV na obsah těžkých kovů ve vodních ekosystémech
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. Brno: ARDEC s.r.o., 2009, s. 273-280. ISBN 978-80-86020-64-8.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
In: Vodní hospodářství. 2009, roč. 59, č. 6, s. 217-220. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Zatížení potravního řetězce Botiče a Rokytky těžkými kovy
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2008. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009, díl 1, s. 68-75. ISBN 978-80-01-04280-9.

Komínková, D. - Nábělková, J. - Broftova, H.
Změny kvality vody v retenčních nádržích a rybnících na území Prahy
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2008. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009, díl 1, s. 62-67. ISBN 978-80-01-04280-9.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Remobilization of heavy metals from sediment of different characteristics
In: Micropol and Ecohazard 2009. London: IWA Publishing, 2009, p. 274-275.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Specifické polutanty v urbanizovaných tocích
In: Zborník prác z vedecko - odbornej konferencie "55 rokov Katedry zdravotného a environmentálneho inženýrstva". Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009, s. 23-29. ISBN 978-80-227-3013-6.

Šťastná, G. - Stránský, D. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Ekologická kapacita drobných městských toků
In: Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí - sborník mezinárodního odborného semináře. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 67-72. ISBN 978-80-214-3862-0.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Zatížení urbanizovaných toků specifickými škodlivinami
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2008. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009, díl 1, s. 97-102. ISBN 978-80-01-04280-9.

Komínková, D.
Environmental Impact Assessment and Application Part 1
In: Encyclopedia of Ecology. Oxford: Elsevier, 2008, p. 1321-1329. ISBN 978-0-444-52033-3.

Komínková, D.
Environmental Impact Assessment and Application Part 2
In: Encyclopedia of Ecology. Oxford: Elsevier, 2008, p. 1329-1339. ISBN 978-0-444-52033-3.

Komínková, D.
Ekotoxikologie
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. 156 s. ISBN 978-80-01-04058-4.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Význam těžkých kovů v drobných městských vodotečí
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. Brno: ARDEC s.r.o., 2008, díl 1, s. 221-229. ISBN 80-86020-59-2.

Komínková, D. - Beneš, R. - Nábělková, J. - Caletková, J. - Pollert, J.
Revitalizační prvky na Košíkovském potoce a syndrom urbanizovaných toků
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami-sborník vědeckého semináře k výzkumnému záměru MSM6840770002. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2008, s. 91-97. ISBN 978-80-01-03988-5.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Hazard assessment of specific pollutants in the bed sediment of urban streams
In: Conference Proceedings - 11th ICUD. London: IWA Publishing, 2008, vol. 1, p. 1-8.

Komínková, D. - Handová, Z. - Nábělková, J. - Caletková, J.
Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
In: Vodní hospodářství. 2007, roč. 57, č. 2, s. 39-42. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Broftová, H.
Sezónní změny kvality vody v retenčních nádržích a rynících na území Prahy
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: ARDEC s.r.o., 2007, díl 1, s. 151-156. ISBN 80-86020-54-1.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Obsah těžkých kovů v organismech potravního řetězce Rokytky a Botiče
In: Vodárenská biologie 2007. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2007, s. 118-123. ISBN 978-80-86832-23-4.

Komínková, D. - Beneš, R. - Nábělková, J. - Caletková, J.
Nové přístupy k revitalizaci urbanizovaných toků a nutnost zohlednění syndromu urbanizovaných toků
In: Vodní toky 2007. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2007, s. 103-109. ISBN 978-80-87154-03-8.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Urban drainage and its effect on bioavailability of heavy metals in recipient
In: NOVATECH 2007, Sustainable Techniques and Strategies in Urban Water Management. Lyon: Idéogram, 2007, vol. 3, p. 1351-1358. ISBN 2-9509337-9-3.

Komínková, D. - Šťastná, G. - Nábělková, J. - Pollert, J.
Sezónní vývoj ukazatelů ekologického a chemického stavu Botiče a Rokytky
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007, s. 53-58. ISBN 978-80-01-03647-1.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Výskyt specifických polutantů v urbanizovaných tocích
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: ARDEC s.r.o., 2007, díl 1, s. 139-144. ISBN 80-86020-54-1.

Caletková, J. - Komínková, D.
Changes of benthos community structure in cross section of the Elbe River with respect to its navigability
In: 6th. International Symposium on Ecohydraulics, 18-23 February 2007, Christchurch, New Zealand . Christchurch: New Zealand Freshwater Sciences Society, 2007, .

Komínková, D. - Caletková, J. - Nábělková, J.
Impact of an Artificial Flood on the Composition of Macrozoobenthos Community and Chemical Status of an Urban Creek
In: 6th. International Symposium on Ecohydraulics, 18-23 February 2007, Christchurch, New Zealand . Christchurch: New Zealand Freshwater Sciences Society, 2007, .

Komínková, D. - Nábělková, J. - Caletková, J.
Ecological Health or Illness of urban streams - case study from Prague
In: New directions in urban water management, International symposium. Paris: UNESCO, 2007, .

Šťastná, G. - Stránský, D. - Nábělková, J. - Komínková, D. - Caletková, J.
Stanovení ekologické kapacity drobných vodních (urbanizovaných) toků
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: ARDEC s.r.o., 2007, díl 1, s. 145-150. ISBN 80-86020-54-1.

Komínková, D. - Nábělková, J. - Šťastná, G. - Caletková, J.
Posouzení ekologického stavu Rokytky v Hrdlořezích
[Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007. ROK1. 21 s.

Komínková, D.
Vliv odbahnění na ekosystém nádrží
[Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007. L1. 9 s.

Caletková, J. - Komínková, D.
Identification of Ecological Discharges in Urban and Unaffected Streams
In: 6th. International Symposium on Ecohydraulics, 18-23 February 2007, Christchurch, New Zealand . Christchurch: New Zealand Freshwater Sciences Society, 2007, .

Komínková, D. - Nábělková, J.
Ohrožení drobných urbanizovaných toků těžkými kovy a možná rizika
In: Rizika ve vodním hospodářství. Brno: ECON publishing, 2007, s. 298-307. ISBN 978-80-86433-43-1.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Effect of urban drainage on bioavailability of heavy metals in recipient
In: Water Science & Technology. 2007, vol. 56, no. 9, p. 43-50. ISSN 0273-1223.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
In: Vodní hospodářství. 2007, roč. 57, č. 10, s. 336-340. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Caletková, J. - Nábělková, J. - Handová, Z.
Urban stream - ecological status or potential?
In: NOVATECH 2007, Sustainable Techniques and Strategies in Urban Water Management. Lyon: Idéogram, 2007, vol. 3, p. 1723-1730. ISBN 2-9509337-9-3.

Komínková, D. - Nábělková, J. - Benešová, L.
Vliv různých typů lidské činnosti na distribuce těžkých kovů ve vodních ekosystémech
In: Nové trendy v zásobovaní vodou, odkanalizovaní a nakladaní s domovým odpadom. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006, s. 75-80. ISBN 80-227-2469-6.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Vliv typu městského odvodnění na změny biologické dostupnosti těžkých kovů
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Brno: ARDEC s.r.o., 2006, s. 191-196. ISBN 80-86020-51-7.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Distribution of heavy metals in freshwater ecosystem of a small stream impacted by urban drainage
In: Water Science & Technology. 2006, vol. 54, no. 6-7, p. 339-346. ISSN 0273-1223.

Komínková, D. - Handová, Z. - Sládečková, A. - Caletková, J. - Nábělková, J.
Posouzení vlivu provozu Letiště Praha s.p. na ekologický stav Únětického a Kopaninského potoka
[Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2006. LET3. 178 s.

Komínková, D. - Sládečková, A. - Caletková, J. - Nábělková, J. - Hrubý, T.
Význam biologických dočišťovacích rybníků v moderních čistírenských technologiích
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Brno: ARDEC s.r.o., 2006, s. 243-248. ISBN 80-86020-51-7.

Komínková, D.
Vliv městského odvodnění na bioakumulaci těžkých kovů
[Docentská habilitační práce]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2006. 112 s.

Komínková, D. - Nábělková, J.
The Risk Assessment of Heavy Metals in the Ecosystem of Urban Creeks
In: Water Science & Technology. 2006, vol. 53, no. 10, p. 65-73. ISSN 0273-1223.

Nábělková, J. - Komínková, D.
Distribution of Heavy Metals in Freshwater Ecosystem of a Small Stream Impacted by Urban Drainage
In: 10th International Conference on Urban Drainage. Lyngby: Technical University of Denmark, BYG.DTU, 2005, . ISBN 87-89220-80-3.

Komínková, D. - Stránský, D. - Šťastná, G. - Nábělková, J. - Caletková, J. - et al.
Identification of Ecological Status of Stream Impacted by Urban Drainage
In: Water Science & Technology. 2005, vol. 51, no. 2, p. 249-256. ISSN 0273-1223.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Fate of Heavy Metals in Freshwater Ecosystems
In: Proceedings of Workshop 2005. Prague: CTU, 2005, . ISBN 80-01-03201-9.

Komínková, D. - Handová, Z. - Caletková, J. - Nábělková, J.
Efekt městského odvodnění na ekologický stav drobných toků
In: Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního inženýrství, 2005, s. 68-72. ISBN 80-01-03272-8.

Caletková, J. - Komínková, D.
Identification of Ecological Discharges in Urban Stream
In: 10th International Specialist Conference on Watershed and River Basin Management 2005. London: IWA Publishing, 2005, .

Komínková, D. - Sládečková, A. - Handová, Z. - Caletková, J. - Nábělková, J.
Posouzení dočišťovací funkce biologického rybníku v ČOV Dolní Chabry IIčást -jaro-podzim 2006
[Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2005. DCH1. 15 s.

Komínková, D. - Handová, Z. - Sládečková, A. - Caletková, J. - Nábělková, J.
Posouzení vlivu provozu Letiště Praha s.p. na ekologický stav Únětického a Kopaninského potoka - Rešerše a biologické a chemické výsledky prvního terénního průzkumu
[Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2005. 2. 55 s.

Komínková, D. - Handová, Z. - Sládečková, A. - Caletková, J. - Nábělková, J.
Posouzení vlivu provozu Letiště Praha s.p. na ekologický stav Únětického a Kopaninského potoka - Rešerše a výsledky prvního terénní ho průzkumu
[Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního inženýrství, 2005. 1. 38 s.

Benešová, L. - Komínková, D. - Nábělková, J.
Chemical Status of Small Creeks Impacted by Different Anthropogenic Activities
In: 10th International Specialist Conference on Watershed and River Basin Management 2005. London: IWA Publishing, 2005, .

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Komínková, D.
Flood Impact on Water Quality of Small Urban Streams
In: Water Science & Technology. 2005, vol. 52, no. 12, p. 267-274. ISSN 0273-1223.

Komínková, D. - Caletková, J. - Nábělková, J. - Handová, Z. - Pollert, J.
Akutní a chronické účinky městského odvodnění na vodní toky
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního inženýrství, 2005, s. 32-37. ISBN 80-01-03378-3.

Komínková, D. - Nábělková, J.
The Risk Assessment of Heavy Metals in the Ecosystem of Urban Creeks
In: 10th International Specialist Conference on Watershed and River Basin Management 2005. London: IWA Publishing, 2005, .

Caletková, J. - Komínková, D.
Urban Streams and Necessity of Ecological Discharge Identification
In: 10th International Conference on Urban Drainage. Lyngby: Technical University of Denmark, BYG.DTU, 2005, . ISBN 87-89220-80-3.

Caletková, J. - Komínková, D.
Aquatic Habitats within Urban Stream and Identification of Ecological Discharges
In: River Bottom VI. 2005, p. 14.

Caletková, J. - Komínková, D.
Vliv urbanizace na macrozoobenthos Kunratického potoka
In: Optimalizace návrhua provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: NOEL 2000, 2005, s. 333-341. ISBN 80-86020-46-0.

Komínková, D. - Nábělková, J. - Šťastná, G.
Hodnocení ekologického stavu drobných toků pražské aglomerace
In: Vodárenská biologie 2004 sborník konference. Chrudim: Ecomonitor, 2004, s. 95-99. ISBN 80-903203-9-2.

Komínková, D. - Pollert, J.
Restoration of Urban River Habitat in Compliance with EU Directives
In: Enhancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 253-264. ISBN 1-4020-2692-7.

Komínková, D. - Stránský, D. - Šťastná, G. - Caletková, J. - Nábělková, J. - et al.
Urban Drainage Effects on Ecological Status of Stream
In: Sustainable Techniques and Strategies in Urban Water Management. Lyon: GRAIE, Lyon, France, 2004, vol. 2, p. 615-622. ISBN 2-9509337-5-0.

Caletková, J. - Komínková, D.
PHABSIM as a tool for identification for ecological discharges for bentic community in urban streams
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004 - HYDROSPHERE 2004. Brno: NOEL 2000, 2004, p. 115-120. ISBN 80-86020-44-4.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Šťastná, G.
Changes in Aquatic Ecosystem of Small Urban Streams after Flood 2002
In: 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Leipzig: UFZ Centre for Environmental Research, 2004, p. 132-133. ISSN 0948-9452.

Šťastná, G. - Stránský, D. - Komínková, D.
Hydraulický dopad městského odvodnění na společenstvo bentických organismů
In: Vodárenská biologie 2004 sborník konference. Chrudim: Ecomonitor, 2004, s. 100-104. ISBN 80-903203-9-2.

Komínková, D. - Pollert, J. - Nábělková, J. - Handová, Z. - Stránský, D. - et al.
Impact of Floods on Technical and Ecological Stability of Small Urban Stream
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. B, p. 866-867. ISBN 80-01-02945-X.

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Komínková, D.
Flood Impact on Water Quality of Small Urban Streams
In: 4th IWA World Water Congress and Exhibition. London: IWA Publishing, 2004, p. 199.

Komínková, D. - Nábělková, J. - Benešová, L.
Distribuce těžkých kovů v drobných vodních tocích v závislosti na rozdílných antropogenních aktivitách
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004 - HYDROSPHERE 2004. Brno: NOEL 2000, 2004, s. 109-114. ISBN 80-86020-44-4.

Komínková, D. - Benešová, L.
Evaluation of the Impact (in Terms of Heavy Metals) of Highway Prague -Příbram (Central Bohemia) on Aquatic Ecosystems of Small Streams
In: Acta Universitatis Carolinae: Environmentalica. 2004, vol. 18, p. 83-93. ISSN 0862-6529.

Komínková, D. - Benešová, L.
Environmental Risk Assessment of Heavy Metals in the Kocába River
In: Acta Universitatis Carolinae: Environmentalica. 2004, vol. 18, p. 65-81. ISSN 0862-6529.

Benešová, L. - Komínková, D. - Pivokonský, M. - Tonika, J.
Organic Matters and Heavy Metals in Prague Streams and Ponds
In: Acta Universitatis Carolinae: Environmentalica. 2004, vol. 18, p. 95-105. ISSN 0862-6529.

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Pollert, J. - Komínková, D.
Posouzení současného stavu drobných vodních toků dotčených výstavbou a provozem silničního okruhu kolem Prahy - stavby 511: "Dálnice D1 - Běchovice" a odhad vlivu stavby na kvalitu toků
[Výzkumná zpráva (v RIV druh Vsouhrn)]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, 2004. 001. 27 s.

Komínková, D. - Šťastná, G. - Caletková, J. - Stránský, D.
Ecological Discharges and Recolonization of Benthic Community in Urban Drainage
In: 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Leipzig: UFZ Centre for Environmental Research, 2004, p. 108-109. ISSN 0948-9452.

Komínková, D. - Nábělková, J. - Benešová, L.
Impact of Different Anthropogenic Activities on Distribution of Heavy Metals in Small Streams
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. B, p. 776-777. ISBN 80-01-02945-X.

Šťastná, G. - Stránský, D. - Komínková, D.
The hydraulic effect of urban drainage on the benthic community structure
In: Fifth International Symposium on Ecohydraulics, September 12-17.2004, Madrid, Spain. Madrid: International Association of Hydraulic Engineering and Research, 2004, p. 1067-1072. ISBN 90-805649-7-4.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Šťastná, G.
Assessment of ecological status in small urban streams of Prague agglomeration
In: Water Science & Technology. 2004, vol. 50, no. 5, p. 285-291. ISSN 0273-1223.

Benešová, L. - Komínková, D. - Hnaťuková, P. - Tonika, J.
The evaluation of ecological risk of heavy metals in watershed of small Bohemian streams
In: 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Leipzig: UFZ Centre for Environmental Research, 2004, p. 1-4. ISSN 0948-9452.

Benešová, L. - Klouček, O. - Hnaťuková, P. - Tonika, J. - Komínková, D.
Pollution of the Botic Stream in the Prague Area Before and After the Flood in 2002In: 4th IWA World Water Congress and Exhibition. London: IWA Publishing, 2004, .

Caletková, J. - Komínková, D.
PHABSIM as an instrument for identification a range of the ecological discharges for bentic community
In: Fifth International Symposium on Ecohydraulics, September 12-17.2004, Madrid, Spain. Madrid: International Association of Hydraulic Engineering and Research, 2004, p. 449-455. ISBN 90-805649-7-4.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Šťastná, G.
Hodnocení rizika těžkých kovů v sedimentu drobných vodních toků pražské aglomerace
In: Zborník prednášok z konference so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Pobočka SVHS ZSVTS, 2003, s. 183-191. ISBN 80-89062-20-2.

Benešová, L. - Komínková, D. - Pivokonský, M.
Organické látky a těžké kovy v sedimentech potoků a nádrží pražské aglomerace
In: Zborník prednášok z konference so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Pobočka SVHS ZSVTS, 2003, s. 171-182. ISBN 80-89062-20-2.

Šťastná, G. - Komínková, D. - Stránský, D.
Rizika zaústění dešťové a jednotné kanalizace pro drobné vodní toky
In: Odpadní vody 2003. 5.Mezinárodní bienální konference. Praha: Vodní hospodářství, 2003, s. 239-245. ISBN 80-239-0573-2.

Komínková, D. - Šťastná, G. - Nábělková, J. - Handová, Z.
Assessment of Stream Ecological Status in Urban Watershed
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, . ISBN 80-01-02708-2.

Šťastná, G. - Komínková, D.
The Ecological Risk Assessment of Urban Drainage on Small Streams
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, . ISBN 80-01-02708-2.

Komínková, D. - Benešová, L.
Hodnocení ekologického rizika těžkých kovů v povodí Kocáby a Točnického potoka
In: Zborník prednášok z konference so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Pobočka SVHS ZSVTS, 2003, s. 161-170. ISBN 80-89062-20-2.

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Komínková, D.
Metodika hodnocení ekologického rizika v drobných vodních tocích urbanizovaných oblastí
In: Vodní hospodářství. 2003, roč. 53, č. 5, s. 129-136. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Šťastná, G. - Caletková, J. - Nábělková, J. - Stránský, D.
Assessment of Ecological Status of Small Streams in Prague Agglomeration
[Unpublished Lecture]. Environmental Agency Great Britain. 2003-04-25.

Komínková, D. - Nábělková, J.
Vliv zaústění kanalizace na ekologický status drobného vodního toku
[Nepublikovaná přednáška]. 2003-06-04.

Komínková, D. - Stránský, D. - Šťastná, G. - Nábělková, J.
Vliv městského odvodnění na ekologický status drobných vodních toků
In: 3. Vodohospodářská konference 2003. Sborník příspěvků. Brno: ECON, 2003, s. 103-111. ISBN 80-86433-26-9.

Stránský, D. - Fatka, P. - Šťastná, G. - Komínková, D. - Caletková, J.
Identifikace množství a původu balastních vod ve stokovém systému Hradce Králové
[Výzkumná zpráva (v RIV druh Vsouhrn)]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, 2003. 107602. 73 s.

Komínková, D. - Pollert, J.
Restoration of Urban River Habitat in Compliance with EU Directives
In: Enhancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration. NATO Workshop Rome 2003. Preprints in Burlington. Burlington: National Water Research Institute, 2003, p. 233-244.

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Komínková, D.
Vliv povodní na kvalitu drobných toků v urbanizované oblasti
In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno: NOEL 2000, 2003, s. 49-54. ISBN 80-86020-41-X.

Komínková, D. - Benešová, L.
The Risk Assessment of Heavy Metals in the Kocába River (Central Czech Republic)
In: Proceedings of the 4th IWA Specialized Conference on Assessment and Control of Hazardous Substances in Water-ECOHAZARD 2003-. Aachen: Institute of Water- and Waste managment, Aachen University, 2003, p. 51-57.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Šťastná, G.
Assessment of Ecological Status in Small Urban Streams of Prague Agglomeration
In: Proceedings of the 4th IWA Specialized Conference on Assessment and Control of Hazardous Substances in Water-ECOHAZARD 2003-. Aachen: Institute of Water- and Waste managment, Aachen University, 2003, p. 81-88.

Benešová, L. - Komínková, D. - Tonika, J. - Pivokonský, M.
Organic Matter and Heavy Metals in Prague Streams and Ponds
In: Proceedings of the 4th IWA Specialized Conference on Assessment and Control of Hazardous Substances in Water-ECOHAZARD 2003-. Aachen: Institute of Water- and Waste managment, Aachen University, 2003, p. 101-108.

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Komínková, D. - Stránský, D.
The Ecological Risk Assessment of Small Urban Streams
[Unpublished Lecture]. TU Dresden. 2003-03-17.

Komínková, D.
Laboratory of Ecological Risks in Urban Drainage
[Unpublished Lecture]. Environmental Agency Great Britain. 2003-04-25.

Nábělková, J. - Komínková, D. - Šťastná, G.
Ecological Risks in Small Urban Streams of Prague Agglomeration
[Unpublished Lecture]. LNEC, Lisabon. 2003-11-10.

Komínková, D.
Laboratory of Ecological Risks in Urban Drainage
[Unpublished Lecture]. European Commission. 2003-01-15.

Komínková, D. - Benešová, L.
Kvalita vody v povodí vybraných malých toků a jejich znečištění těžkými kovy
[Nepublikovaná přednáška]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 2003-02-06.

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Komínková, D.
Metodika hodnocení ekologického rizika v drobných vodních tocích urbanizované oblasti
In: Hydrosphere 2002 Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Brno: VUT v Brně, FAST, 2002, díl 1, s. 93-98. ISBN 80-86020-38-X.

Nábělková, J. - Šťastná, G. - Komínková, D. - Handová, Z.
The Ecological Risk Assessment of Small Urban Streams
In: Global Solutions for Urban Drainage. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2002, . ISBN 0-7844-0644-8.

Komínková, D.
Ekologické principy Směrnice 2000/60/ES z pohledu povrchových toků
[Nepublikovaná přednáška]. AČE ČR. 2001-11-14.

Komínková, D. - Kuehn, K.A. - Busing, N. - Steiner, D. - Gessner, M.O.
Microbial Biomass, Growth and Respiration Associated with Submerged Litter of Phragmites Australis Decomposing in a Littoral Reed Stand of a Large Lake
In: Aquatic Microbial Ecology. 2000, vol. 22, no. 3, p. 271-282. ISSN 0948-3055.

Komínková, D. - Kuehn, K.A. - Buesing, N. - Steiner, D. - Gessner, M.O.
Microbial Biomass, Production and Respiration Associated with Submerged Litter of Phragmites Australis
In: Quebec 2000: Millennium Wetland Event. Quebec: Elizabeth MacKay, 2000, p. 430.